​Woningruil

De woningruil moet gaan om een échte ruil, zónder oneigenlijke motieven. Als achteraf blijkt dat de motieven voor woningruil niet zuiver waren, dan kan in het uiterste geval de rechter worden ingeschakeld om beide woningen te laten ontruimen.   

Woningruil is niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld als het een aangepaste woning, een te verkopen woning, een wisselwoning of een leeftijdsgebonden woning betreft. Uw verhuurder kan u daar meer over vertellen.

Uw aanvraag beoordelen we als volgt:

 • Beide kandidaten kunnen een verhuurdersverklaring overleggen, waarin 
  staat dat zij geen huurachterstand hebben en geen overlast hebben
  veroorzaakt;
 • De grootte van uw huishouden moet passen bij de grootte van de 
  ruilwoning. Om dit aan te tonen is een uittreksel Gemeentelijke
  Basisadministratie nodig. Wij toetsen dit aan onze voorwaarden 
  van woningtoewijzing;
 • Ook het inkomen moet passen bij de huurprijs van de ruilwoning. Uw
  totaal belastbaar jaarinkomen mag niet hoger zijn dan de maximale
  inkomensgrens sociale huurwoningen. Om dit te kunnen overleggen
  hebben u en uw eventuele partner een verklaring van uw werkgever
  nodig en een inkomensverklaring (IBRI-formulier) van de Belastingdienst.
  Als u door uw verhuizing in aanmerking komt voor (meer) huursubsidie,
  dan krijgt u niet zonder meer toestemming;
 • U heeft een huisvestingsvergunning nodig. Wij kunnen beoordelen of u
  hiervoor in aanmerking komt en de vergunning namens de gemeente aan
  u verstrekken;
 • De woning die u achter laat moet in goede staat zijn.
  Zodra de gemeente en de verhuurder schriftelijk toestemming hebben
  gegeven mag u van woning ruilen. Bepalend daarbij is het ondertekenen
  van beide huurovereenkomsten. De verhuizing moet binnen een maand
  na de ondertekening plaatsvinden;
 • De woningruil moet passen binnen de regels van de huisvestingsverordening.
Als u samen met de andere partij woningruil wil aanvragen kan u gebruik maken van dit formulier

Woninginspectie
Als u vertrekt uit een woning van Mozaïek Wonen, dan zal de opzichter bekijken of de woning in orde is. U krijgt tot de oplevering de tijd om eventuele gebreken te herstellen. Als u roerende zaken (zoals gordijnen en dergelijke) aan de volgende huurder wilt overdoen, dan kunt u een overnameformulier (bij ons verkrijgbaar) invullen. Onroerende zaken (bijvoorbeeld een keuken) kunt u alleen ter overname aanbieden met onze schriftelijke goedkeuring. Voor alle duidelijkheid: een volgende huurder is nooit verplicht tot overname van roerende of onroerende zaken.