Huisbewaarderschap

Hoe werkt het?
De huurder zorgt altijd zelf voor de huurbetaling. De huurovereenkomst tussen de huurder en Mozaïek Wonen blijft gedurende de huisbewaarderovereenkomst bestaan. Bij huisbewaarderschap zijn drie partijen betrokken. Mozaïek Wonen, de huurder en de huisbewaarder. Tussen u en de huisbewaarder bestaat geen huurovereenkomst, maar een huisbewaarderschapsverklaring.

De huisbewaarder heeft geen enkel recht op de woning of op vervangende woonruimte na beëindiging van het huisbewaarderschap. Als na deze periode de oorspronkelijke huurder niet teruggekeerd is in de woning, dan moet de huisbewaarder toch de woning verlaten. Blijft de huisbewaarder in de woning, dan is er sprake van illegale bewoning en kan er een ontruimingsprocedure tegen de huisbewaarder begonnen worden.

Hoe lang mag huisbewaarderschap?
De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal drie maanden en maximaal één jaar. Na dit jaar is verlenging alleen in uitzonderingsgevallen mogelijk met maximaal drie maanden.

Wanneer kan ik huisbewaring aanvragen?
Huisbewaring aanvragen kan wanneer u als hoofdhuurder:
- voor werk buiten de regio moet zijn,
- in verband met studie buiten de regio woonachtig moet zijn,
- in verband met langdurige verpleging opgenomen wordt of
- vanwege detentie afwezig bent of
- vanwege een 'wereldreis'
- bij "proef samenwonen"

De hoofdhuurder kan/moet dit aantonen door een kopie te overleggen van de reispapieren, de arbeids- of studieovereenkomst, waaruit de duur van de overeenkomst blijkt, een verklaring waaruit de medische noodzaak blijkt tot langdurige opname of waaruit detentie blijkt.

Bovendien kan huisbewaring nu ook bij “proef samenwonen”. U kunt dan maximaal 1 jaar lang uitproberen of samenwonen een goed idee is. Gaat het samenwonen helaas niet goed dan kunt u weer terug in uw eigen woning. Als het samenwonen wel goed gaat, dan moet u de huur beëindigen en de huisbewaarder de woning verlaten.

Als u om hierboven genoemde redenen geen gebruik maakt van de woning, moet u bij Mozaïek Wonen een aanvraag tot huisbewaring indienen.

Voorwaarden
Aan het huisbewaarderschap zijn een aantal voorwaarden verbonden:
- er mag niet eerder een huisbewaarderschap zijn geweest;
- een huisbewaarderschap wordt voor maximaal één jaar afgesloten;
- u mag geen huurachterstand hebben of hebben gehad;
- de beoogde huisbewaarder mag niet in negatieve zin bij ons bekend 
   staan;
- het huisbewaarderschap mag niet worden aangevraagd met het doel de 
   kamer door derden te laten onderhuren;
- de huurder blijft gedurende de huisbewaarderovereenkomst de huur 
   betalen.

U mag als huurder geen hogere vergoeding aan de huisbewaarder vragen dan de huur die u aan Mozaïek Wonen betaalt. U mag ook geen overname- of bemiddelingskosten vragen.
Voldoet u niet aan alle bovengenoemde voorwaarden, dan heeft Mozaïek Wonen de mogelijkheid uw aanvraag af te wijzen. Als wij uw aanvraag goedkeuren, dan wordt u samen met de beoogde huisbewaarder uitgenodigd om de huisbewaarderovereenkomst te ondertekenen.

Beëindiging van huisbewaring
Huisbewaring eindigt aan het einde van de afgesproken periode, maar ook als u als huurder niet in de woning terugkeert. U dient dan de huurovereenkomst te beëindigen en de huisbewaarder moet toch vertrekken.