Ik ben huurder
Lees voor
Ik ben 
Huurder
Huurverhoging 2024

Alle huurders van Mozaïek Wonen krijgen eind april een brief met informatie over de huurverhoging per 1 juli 2024.  

Voor een zelfstandige (sociale) huurwoning is de maximale huurverhoging afhankelijk van het huishoudinkomen (peiljaar 2022). Voor de verschillende inkomensgroepen geldt een maximale huurverhoging. Lees hieronder verder bij 'Standaard huurverhoging' en 'Inkomensafhankelijke huurverhoging'. 

In de huurkrant leest u alles over huurverhogingen. 

Reguliere huurverhoging

Voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen dat niet hoger is dan

  • € 52.753 in 2022 voor eenpersoonshuishoudens en
  • € 61.046 in 2022 voor huishoudens van twee of meer personen

De maximale huurverhoging is per 1 juli 2024 gelijk aan 5,3%. De netto huurprijs wordt in 2024 niet hoger dan € 879,66.

 Inkomensafhankelijke huurverhoging

Voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen hoger dan:

  • € 52.753 maar niet hoger dan € 62.191 voor eenpersoonshuishoudens, of
  • € 61.046 maar niet hoger dan € 82.921 voor huishoudens van twee of meer personen,

is de wettelijk toegestane maximale huurverhoging per 1 juli 2024 € 50 bovenop het bedrag van de (kale) maandhuur. Hoewel Mozaïek Wonen wettelijk gerechtigd is om een inkomensafhankelijke huurverhoging toe te passen, hebben we besloten om dit jaar een reguliere verhoging van 5,3% toe te passen voor deze groep met hogere middeninkomens. De kale huurprijs zal in 2024 niet hoger zijn dan € 943,61.

 Voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen dat hoger is dan:

  • € 62.191 voor eenpersoonshuishoudens
  • € 82.921 voor huishoudens van twee of meer personen

is de maximale wettelijke toegestane huurverhoging per 1 juli 2024 gelijk aan € 100 op het bedrag van de (kale) maandhuur. Mozaïek Wonen past echter een gematigde inkomensafhankelijke huurverhoging toe van 6,3% voor de hogere middeninkomens. De kale huurprijs wordt in 2024 niet hoger dan € 943,61.

Verandert je situatie? Pas dan je toeslagen aan. Bekijk het filmpje:

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact met ons op via bezwaren@mozaiekwonen.nl of 0182 - 69 29 69.

Hoe hoog mag de maximale huurverhoging per 1 juli 2024 zijn voor huurders?

Mozaïek Wonen wil ook dit jaar de huren betaalbaar houden voor de bewoners, maar we hebben tegelijkertijd geld nodig om de woningen te onderhouden, te verduurzamen en om nieuwe woningen te bouwen. We wegen voortdurend deze doelen tegen elkaar af. Daarbij komt dat we op dit het moment te maken hebben met forse kostenstijgingen, met name in de nieuwbouw.

De overheid stelt jaarlijks de regels vast voor het huurbeleid. Woningcorporaties moeten zich daaraan houden. De huurverhoging per 1 juli 2024 is afgestemd met de huurdersverenigingen.

Waarom inkomensafhankelijke huurverhoging?
Mozaïek Wonen past – als is het gematigd – een inkomensafhankelijke huurverhoging toe omdat we het redelijk vinden om aan huishoudens met een wat hoger inkomen iets minder korting te geven ten opzichte van de huurprijs, die op basis van de kwaliteit van de woning (= Woningwaardering) gevraagd zou mogen worden. Daarnaast zorgt het voor extra inkomsten die we inzetten voor het energiezuinig maken van de woningen.

Waarom een hogere huurverhoging voor vrije sector?
De huur van vrije sector woningen wordt verhoogd zoals contractueel overeengekomen is. Met ingang van 1 mei 2021 is de huurverhoging voor geliberaliseerde huurovereenkomsten (zie voor een periode van drie jaar (tot 1 mei 2024) wettelijk gemaximeerd op inflatie + 1 %. Dit betekent dat de huur van vrije sector woningen in 2024 met maximaal 5,5% mag worden verhoogd.

Hoe hoog mag de maximale huurverhoging per 1 juli 2024 zijn voor huurders van maatschappelijk en bedrijfsonroerend goed?
De huur van maatschappelijk en bedrijfsonroerend goed wordt verhoogd zoals contractueel overeengekomen is. 

Hoe hoog mag de maximale huurverhoging per 1 juli 2024 zijn voor huurders van een onzelfstandige woningen (kamers), woonwagens en standplaatsen? 
Voor een onzelfstandige woonruimte, woonwagen of standplaats bedraagt de maximale wettelijke huurverhoging 5,8%

Indexering maximale energieprestatievergoeding (EPV)
De maximale indexering van de energieprestatievergoeding bedraagt 3,8% 

Waarom niet minder of geen huurverhoging?

De huren van bewoners zijn de belangrijkste inkomstenbron van corporaties, dus ook van Mozaïek Wonen. Een lagere of geen huurverhoging zou ten koste gaan van nieuwe sociale huurwoningen of minder huizen kunnen verduurzamen. En daar is op dit moment veel behoefte aan.

Waar gebruiken we het geld voor?

De huren van bewoners zijn de belangrijkste inkomstenbron van corporaties, dus ook van Mozaïek Wonen. Het geld uit de huurinkomsten gebruiken we voor nieuwbouwwoningen en het onderhouden en verduurzamen (energiezuinig maken) van de woningen. We hebben de afgelopen jaren al veel geïnvesteerd in het isoleren van de woningen. We geven nu voorrang aan de woningen met lage energielabels.

Standaard huurverhoging


Voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen dat niet hoger is dan
•    € 52.753 in 2022 voor eenpersoonshuishoudens en
•    € 61.046 in 2022 voor huishoudens van twee of meer personen

per 1 juli 2024 gelijk aan 5,3%. De netto huurprijs wordt in 2024 niet hoger dan € 879,66.

Vragen en antwoorden over huurverhoging

Wat zijn de peildata voor de inkomenstoets? 
De belastingdienst kijkt naar het huishoudinkomen dat verdiend is in 2022. Voor de huishoudsamenstelling geldt als peildatum 1 juli 2024. 

Wat wordt verstaan onder huishoudinkomen? 
Dat zijn de gegevens van de samenstelling van het huishouden zoals die op het moment van de aanvraag – bijvoorbeeld in maart of april 2024 – bij de Belastingdienst bekend zijn. 

Tellen alle inkomens mee? 
Ja, alle inkomens tellen mee, dus ook die van inwoners en kamerhuurders. Het inkomen van inwoners die op 1 januari 2024 nog geen 23 jaar waren, telt alleen mee voor zover dat boven het minimumloon ligt. Door de Belastingdienst wordt dit inkomen automatisch gecorrigeerd. Op de inkomensverklaring wordt dus alleen dat deel van het inkomen meegenomen dat boven het minimumloon ligt. 

Mag de huurprijs boven de liberalisatiegrens uitstijgen? 
Ja, dat mag als de sociale huurwoning voldoende punten volgens het Woningwaarderingsstelsel heeft en de maximaal toegestane huurprijs boven de liberalisatiegrens ligt. Mozaïek Wonen laat in 2024 de huurprijs van sociale huurwoningen waarvan de huurders inkomensafhankelijke huurverhoging hebben gekregen niet boven € 943,61 uitkomen. 

Welke huurders zijn uitgesloten van inkomensafhankelijke huurverhoging? 
•    Als iemand in het huishouden van u behoort tot een door de minister aangewezen groep gehandicapten of chronisch zieken. 
•    Als het huishoudinkomen in 2023 lager was dan in 2022. Uiteraard moet het inkomen van 2023 dan wel in een lagere categorie vallen dan in 2022. Omdat Mozaïek Wonen deze gegevens niet vooraf heeft, moet u die informatie inbrengen in een bezwaarprocedure tegen de huurverhoging.

Let op: Dit geldt alleen als u een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft gekregen van 5,3% en 6,3%

Welke groep gehandicapten en chronisch zieken zijn door de minister aangewezen? 
De door de minister aangewezen groep gehandicapten en chronisch zieken die bezwaar kunnen maken tegen een inkomensafhankelijk huurverhogingsvoorstel (dus een huurverhogingsvoorstel van meer dan 5,3%) bestaat uit huishoudens waarbij: 
•    U of een ander lid van het huishouden op grond van artikel 2.1 van het Besluit zorgverzekering voor een periode van ten minste een jaar en ten minste tien uur per week verpleging of verzorging als bedoeld in artikel 2.10 van dat besluit (verpleging en verzorging zonder verblijf) ontvangt. 
•    Een meerpersoonshuishouden aan u of een ander lid van dat huishouden een blijk van waardering voor mantelzorgers is verstrekt als bedoeld in artikel 2.1.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en waarbij die mantelzorg is verleend aan een ander lid van datzelfde huishouden. 
•    U of een ander lid van dat huishouden in het bezit is van een indicatiebesluit als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet langdurige zorg voor verblijf als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel a van die wet, of voor direct oproepbare assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen als bedoeld in artikel 10.1.4 van die wet. 
•    Aan u of aan een ander lid van dat huishouden een beschikking is verstrekt ten behoeve van voorzieningen aan de betreffende woonruimte op grond van artikel 1, eerste lid, onder c, van de Wet voorzieningen gehandicapten of artikel 1, eerste lid, onderdeel g, onder 6, van de Wet maatschappelijke ondersteuning, of ten behoeve van een woningaanpassing als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. 
•    U of een ander lid van dat huishouden met een verklaring van de huisarts kan aantonen dat hij of zij blind is. 

Dit geldt alleen als u een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft gekregen van 5,3% en 6,3%. 

Waarom krijg ik inkomensafhankelijke huurverhoging? Ik was hiervan toch uitgesloten? 
Per 1 juli 2022 zijn AOW-ers en huishoudens van meer dan 4 personen niet langer uitgesloten van inkomensafhankelijke huurverhoging. 

Geldt de inkomensafhankelijke huurverhoging ook voor geliberaliseerde huurovereenkomsten? 
Nee. De inkomensafhankelijke huurverhoging geldt alleen voor gereguleerde huurovereenkomsten (sociale huurwoningen). De hoogte van de huuraanpassing van vrije sector woningen is afhankelijk van de afspraken die partijen daarover hebben gemaakt . 

Wat is een geliberaliseerde huurovereenkomst? 
Een geliberaliseerde huurovereenkomst is een huurovereenkomst waarvan de huurprijs op de ingangsdatum boven de op dat moment geldende huurliberalisatiegrens lag. Het gaat hier dan om vrije sector woningen. 

Vervalt de huurtoeslag als de huur door de huurverhoging boven de zogeheten aftoppingsgrens (€ 650,43 voor 2 personen jonger dan 65 jaar of € 697,07 voor 3 of meer personen jonger dan 65 jaar) of de liberalisatiegrens (€ 879,66) stijgt? 
Ontvangt u vóór het moment van huurverhoging al huurtoeslag, dan houdt u recht op huurtoeslag ook als de huur boven de aftoppingsgrens of liberalisatiegrens uitkomt. Bij een nieuwe aanvraag moet de huur wel lager zijn dan de huurtoeslaggrens (= liberalisatiegrens). 

Welke huurverhoging krijgen huurders met een onbekend inkomen? 
Die krijgen een huurverhoging van maximaal 5,3 procent. Het huurverhogingsvoorstel mag alleen inkomensafhankelijk zijn als er een inkomensindicatie  van de Belastingdienst kan worden bijgevoegd.

Vragen en antwoorden over inkomensindicatie

Wanneer mag Mozaïek Wonen inkomensindicaties bij de Belastingdienst opvragen? 
Mozaïek Wonen mag alleen inkomensindicatie en (voorheen: inkomensverklaringen) bij de Belastingdienst opvragen wanneer Mozaïek Wonen van plan is de huurprijs voor een of meerdere woningen te verhogen boven de 5,3%. 

Wanneer wordt een inkomensindicatie verstrekt? 
Voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen dat hoger is dan:
•    € 52.753 maar niet hoger dan € 62.191 voor eenpersoonshuishoudens 
•    € 61.046 maar niet hoger dan € 82.921 voor huishoudens van twee of meer personen 

Voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen dat hoger is dan: 
•    € 62.191 voor eenpersoonshuishoudens 
•    € 82.921 voor huishoudens van twee of meer personen 

Waarvoor mag Mozaïek Wonen de inkomensindicatie gebruiken? 
Mozaïek Wonen mag de inkomensindicatie alleen gebruiken voor het doen van een huurverhogingsvoorstel. Het is niet toegestaan de informatie ergens anders voor te gebruiken. 

Moet de inkomensindicatie bij de huurverhogingsbrief worden gevoegd? 
Ja, de inkomensindicatie moet tegelijk met de huurverhogingsbrief worden verstuurd. Niet apart, maar in dezelfde envelop. Het is niet toegestaan de inkomensindicatie apart en/of later te versturen. 

Mag Mozaïek Wonen inkomensindicaties aanvragen voor al haar woonruimten? 
Nee, dat mag alleen voor gereguleerde zelfstandige woningen (sociale huurwoningen). Voor woonruimte waarvoor geen inkomensafhankelijke huurverhoging mogelijk is (onzelfstandige woonruimte, woonwagens en standplaatsen en geliberaliseerde woningen) mag Mozaïek Wonen geen inkomensindicaties opvragen. 

Wordt u op de hoogte gesteld als Mozaïek Wonen voor uw woning een inkomensindicatie  heeft opgevraagd? 
Ja, u ontvangt van de Belastingdienst een melding per brief. Daarin staan geen details over de verstrekte gegevens, alleen een melding dat de gegevens zijn verstrekt. 

Hoe lang mag Mozaïek Wonen de inkomensindicaties bewaren? 
Mozaïek Wonen mag de inkomensindicaties bewaren totdat ze niet meer nodig zijn, dat wil zeggen zodra de voorgestelde huurverhoging is overeengekomen of zodra over die voorgestelde huurverhoging onherroepelijk (door huurcommissie of rechter) is beslist. Mozaïek Wonen moet de inkomensindicaties daarna uit de administratie verwijderen. 

Vragen en antwoorden over bezwaar tegen huurverhoging

U kunt in een aantal gevallen bezwaar maken tegen een huurverhoging. Bijvoorbeeld als de huur van uw woning door de aangekondigde huurverhoging boven de maximale huurprijs komt te liggen. Bezwaar maken kan alleen als u een sociale huurwoning heeft (niet-geliberaliseerd huurcontract). Een voorbeeld van een bezwaarschrift kunt u vinden op de site van de Huurcommissie.

Wanneer is bezwaar tegen de huurverhoging mogelijk? 
De huurverhoging bedraagt meer dan de maximale huurverhoging. Voor 2024 geldt dan een huurverhoging die hoger is dan 5,3% voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen dat niet hoger is dan 
•    € 52.753 in 2022 voor eenpersoonshuishoudens en
•    € 61.046 in 2022 voor huishoudens van twee of meer personen

Overige redenen
•    De huur komt door de verhoging boven de maximale huurprijs volgens het puntensysteem te liggen.
•    In het voorstel voor huurverhoging staan fouten. Bijvoorbeeld een verkeerde ingangsdatum of huurprijs.
•    Uw verhuurder wil binnen 12 maanden de huur opnieuw verhogen.
•    U heeft het voorstel minder dan 2 maanden voor de ingangsdatum ontvangen.
•    U heeft gebruik gemaakt van de Wet eenmalige huurverlaging en uw huurprijs is in 2022 om die reden verlaagd. 
•    De Huurcommissie heeft de huur tijdelijk verlaagd wegens ernstige onderhoudsgebreken en de gebreken zijn nog niet verholpen.

Vragen en antwoorden over bezwaar tegen inkomensafhankelijke huurverhoging

Let op: Dit geldt alleen als u een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft gekregen van 5,3% of 6,3%

Inkomensafhankelijke huurverhoging
De huurverhoging bedraagt meer dan de maximale huurverhoging. Voor 2024 geldt dan een huurverhoging die hoger is dan 5,3% voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen dat hoger is dan 
•    € 52.753 maar niet hoger dan € 62.191 voor eenpersoonshuishoudens 
•    € 61.046 maar niet hoger dan € 82.921 voor huishoudens van twee of meer personen 

De huurverhoging bedraagt meer dan de maximale huurverhoging. Voor 2024 geldt dan een huurverhoging die hoger is dan 6,3% voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen dat hoger
is dan
•    € 62.191 voor eenpersoonshuishoudens
•    € 82.921 voor huishoudens van twee of meer personen

Welke bezwaargronden zijn er op basis van het inkomen? 
•    Het inkomen vermeld op de inkomensindicatie klopt niet. 
•    Het inkomen in 2023 is lager dan het inkomen in 2022. 
•    Het huishouden behoort tot de aangewezen groep chronisch zieken en gehandicapten (zie vraag 1.11). 

Wanneer vraagt Mozaïek Wonen een tweede inkomensindicatie (vervolgverklaring) op? 
Als u stelt dat het inkomen op de inkomensindicatie niet juist is. Bijvoorbeeld omdat het aantal inkomensontvangers niet klopt of omdat het inkomen later op een ander bedrag is vastgesteld. U hoeft bij uw bezwaar geen inkomensgegevens te voegen. 

Hoe kan u bewijzen dat het huishoudinkomen in 2023 lager was dan in 2022? 
Dat kan u bewijzen door de volgende stukken aan Mozaïek Wonen te overhandigen: 
•    Een door de inspecteur van de Belastingdienst afgegeven verklaring over het inkomensgegeven (Verklaring geregistreerd inkomen, voorheen IB60-formulier) van alle bewoners van de woning over het jaar 2023. 
•    En een uittreksel uit de Basisregistratie Personen waaruit blijkt hoeveel personen staan ingeschreven op het adres. 

Hoe vraagt u een inkomensverklaring aan? 
Dat kan digitaal via Mijn Belastingdienst of via de Belastingtelefoon: 0800 – 0543. De inkomensverklaring voor 2022 kan worden aangevraagd vanaf april 2024. Zie voor meer informatie de website van de Belastingdienst. 

Hoe kan u bezwaar maken? 
Vóór 1 juli 2024 kan u schriftelijk bezwaar maken bij Mozaïek Wonen. Als Mozaïek Wonen de huurverhoging in stand houdt, dan moet Mozaïek Wonen de Huurcommissie vragen het huurverhogingsvoorstel te beoordelen. De beslissing van de Huurcommissie is bindend, maar partijen kunnen tegen de uitspraak in beroep gaan bij de rechter. 

Kan Mozaïek Wonen bezwaren afwijzen omdat ze onterecht zijn? 
Nee, dat is niet mogelijk: Mozaïek Wonen beoordeelt niet de juistheid van het bezwaar. Mozaïek Wonen kan u er wel op wijzen dat een bezwaar naar de mening van Mozaïek Wonen niet terecht is en de reden daarvoor aan geven. Maar als u uw bezwaar niet intrekt, moet Mozaïek Wonen het bezwaar doorsturen naar de Huurcommissie. Het is uiteindelijk aan de Huurcommissie om te bepalen of bezwaren wel of niet terecht zijn. Mozaïek Wonen kan een bezwaar wel erkennen en de eerder voorgestelde huurverhoging aanpassen. 

U levert inkomensverklaringen waarop nog geen definitief inkomen staat. Is dat een geldige onderbouwing van het inkomen in 2023? 
Ja, ook inkomensverklaringen met een ‘voorlopig’ inkomen moet Mozaïek Wonen accepteren. De inkomensverklaringen over 2023 die de Belastingdienst medio 2024 afgeeft, geven nog bijna nooit het definitief vastgestelde inkomen. Wel geven die verklaringen de definitieve inkomensgegevens van werkgevers en uitkeringsinstanties en zijn daarom volgens de regelgeving correct bewijsmateriaal. 

U komt pas na 1 juli met bewijsstukken voor uw bezwaar. Moet de bezwaarprocedure niet vóór 1 juli zijn afgerond? 
Nee, u kan een bezwaar dat vóór 1 juli is ingediend nog na 1 juli nader onderbouwen. Bij voorbeeld door het later leveren van een BRP-uittreksel (voorheen GBA-uittreksel), Verklaring geregistreerd inkomen (voorheen IB60-formulier) of bewijsmateriaal voor de categorie chronisch zieken en gehandicapten. 

Hoe en wanneer moet Mozaïek Wonen bezwaren tegen de huurverhoging naar de Huurcommissie sturen? 
De bezwaren die Mozaïek Wonen vóór 1 juli heeft ontvangen - en waarover Mozaïek Wonen geen overeenstemming met u heeft bereikt - moet Mozaïek Wonen binnen zes weken na de voorgestelde huurverhogingsdatum doorsturen naar de Huurcommissie. Bij een huurverhoging op 1 juli 2024 stuurt Mozaïek Wonen het bezwaar door vóór 11 augustus 2024. Bij elk bezwaar van u moet Mozaïek Wonen een ‘verzoekschrift’ voegen. 


Kom ik in aanmerking voor huurverlaging?
Dat hangt af van de hoogte van uw huur en uw inkomen. De huurverlaging geldt voor huurders van een sociale huurwoning bij een woningcorporatie met een in verhouding laag inkomen en hoge huur. Bij de huurprijs gaat het om huurders met een kale huurprijs boven de voor hen geldende aftoppingsgrens. 
Het gaat om de volgende categorieën.

​Type huishouden ​Inkomen tot inkomensgrens Huurverlaging naar
​Eén persoon ​Tot en met € 23.725,- ​€ 633,25
​Eén persoon, AOW gerechtigd op 1 jan. '21 ​Tot en met € 23.650,- ​€ 633,25
Meerdere personen ​Tot en met 32.200,- ​Twee personen:
€ 633,25
Meer dan twee personen: € 678,66 
Meerdere personen, waarvan minimaal één persoon AOW-gerechtigd is op 1 jan. '21 ​Tot en met € 32.075,- ​Twee personen:
€ 633,25
Meer dan twee personen: 678,66

De Belastingdienst kijkt naar het vastgestelde inkomen over 2019. Heeft u na 2019 een inkomensdaling gehad, waardoor u al minstens zes maanden een lager inkomen hebt dan de inkomensgrens? Dan heeft u ook recht op huurverlaging, maar dan moet u het wel zelf aanvragen bij de corporatie.

Hoeveel wordt de huur verlaagd?
Dat hangt van de huidige hoogte van de huur af. De huur wordt verlaagd tot net onder de aftoppingsgrens die geldt voor uw type huishouden. Is uw huur veel hoger dan de aftoppingsgrens? Dan krijgt u dus een fikse huurverlaging. Zit u maar een paar euro boven de aftoppingsgrens? Dan gaat het om een kleine huurverlaging.

Wat is de aftoppingsgrens? 
De aftoppingsgrens is een grens die ingesteld is om te voorkomen dat mensen een woning huren die duurder is dan wat ze eigenlijk kunnen betalen. Mensen met een huur boven deze grens ontvangen niet of niet de volledige huurtoeslag meer.

Welke huur wordt verlaagd? 
De kale huur. Dit wordt ook wel 'netto huur' genoemd. Om huurverlaging te kunnen krijgen moet uw kale huur boven de aftoppingsgrens liggen. Let op: het bedrag dat u maandelijks aan uw verhuurder betaalt kan hoger zijn dan de kale huur. Sommige huurders betalen ook kosten voor gas, water, licht aan hun verhuurder. Die kosten tellen niet mee. Ook de servicekosten die u kunt hebben als u in een appartement woont tellen niet mee.

Hoe weet ik wat mijn kale huur is?
Ieder jaar krijgt u een brief over de huurverhoging (alleen niet in 2021). Daar staat in wat uw kale huur (netto huur) is en wat uw eventuele servicekosten zijn. Bij de huurverlaging gaat het om de kale huur. U kunt uw netto huur ook opvragen bij ons Woonservicepunt of nazien in MIJN Mozaïek. 

Heeft huurverlaging invloed op de huurtoeslag?
De huurtoeslag is afhankelijk van inkomen, samenstelling huishouden en de hoogte van de huur. Het kan dus zijn dat u na de huurverlaging iets minder huurtoeslag krijgt. Omdat de huurverlaging gaat over het deel van de huur (boven de aftoppingsgrens) waar de huurtoeslag niets of slechts veertig procent van vergoed, gaat u er door een huurverlaging wel altijd op vooruit. Per huishouden komt de gemiddelde netto-besparing aan huurlasten neer op € 40,-, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken berekend. 

Moet ik de huurverlaging zelf aanvragen?
Viel u in 2019 al in de inkomenscategorie waarmee u recht heeft op huurverlaging? Dan hoeft u niets te doen. De corporatie moet u uiterlijk op 1 april 2021 een voorstel doen voor huurverlaging.Heeft u na 2019 een inkomensdaling gehad waarmee u in de categorie voor huurverlaging bent beland? Dan moet u de huurverlaging zelf aanvragen. Als uw inkomen tenminste zes maanden onder de geldende inkomensgrens ligt heeft u recht op huurverlaging.

Welke gegevens moet ik aanleveren als ik huurverlaging aanvraag?
Als u zelf huurverlaging aanvraagt, moet u enkele gegevens bij ons aanleveren. Wij hebben de volgende gegevens van u nodig: 

  • Salarisstroken, een verklaring van de boekhouder (als u ZZP’er bent) of uitkeringsspecificaties van de laatste zes maanden tot aan uw aanvraag van alle leden van uw huishouden. Het inkomen van kinderen tot 27 jaar telt niet mee. 
  • Een verklaring over de huidige samenstelling van uw huishouden. Huurders uit Moordrecht en Gouderak moeten een uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) aanleveren waarop de huishoudsamenstelling te zien is. Voor huurders uit Gouda en Bodegraven kan Mozaïek Wonen zelf de check in het GBA uitvoeren.
  • Het kan voorkomen dat wij u vragen om op ons kantoor in te loggen op de website van de belastingdienst of op de website van het UWV om uw inkomensdaling te controleren.  

Wij hebben deze gegevens nodig om te bepalen of u recht heeft op de eenmalige huurverlaging. De inkomensdaling moet tenminste zes maanden achter elkaar duren op het moment van de aanvraag. 

Moet ik bewijs meesturen als ik de huurverlaging zelf aanvraag?
Ja. Huurders die zelf huurverlaging aanvragen moeten kunnen aantonen dat ze minstens zes maanden een inkomen hebben onder de voor hen geldende inkomensgrens. Hierbij valt te denken aan recente salarisstroken, uitkeringsspecificaties of een verklaring van de boekhouder als u ZZP-er bent. En een verklaring over de actuele samenstelling van het huishouden. 

Vanaf wanneer kan ik aanvragen?

Huurders met een inkomensdaling na 2019 kunnen vanaf 1 januari 2021 huurverlaging aanvragen. Huurverlaging kan het hele jaar worden aangevraagd.

Wanneer gaat de huurverlaging in?
Op de eerste dag van de 2e maand na de datum van het voorstel. Als uw corporatie u in maart een huurverlagingsvoorstel stuurt gaat de huurverlaging dus in op 1 mei. 

Bij wie moet ik aanvragen?
Bij de woningcorporatie die de woning aan u verhuurt. 

Niet eens met ons besluit? 
Doet Mozaïek Wonen u geen voorstel tot huurverlaging, of een voorstel waar u het niet mee eens bent? Dan kunt u bezwaar indienen bij de Huurcommissie. 

Huurders die al in 2019 een inkomen hadden dat recht gaf op huurtoeslag moeten dan binnen zes weken na 1 april 2021 een bezwaar indienen bij de Huurcommissie. 

Huurders die na 2019 in de inkomenscategorie zijn terechtgekomen waarmee ze recht hebben op huurverlaging, en die zelf een verzoek tot huurverlaging hebben gedaan, kunnen tot zes weken na de reactie van de corporatie een bezwaar indienen bij de Huurcommissie. Een corporatie moet binnen drie weken reageren op een verzoek tot huurverlaging.


Wij streven ernaar om snel telefonisch contact met u op te nemen indien uw huurbetaling niet op tijd is gelukt. Daarom bellen wij niet alleen tijdens kantooruren, maar ook ’s avonds (tot uiterlijk 21 uur) of op zaterdagochtend. Indien nodig attenderen wij u erop dat de huur altijd vóór de 1e van de nieuwe maand betaald moet worden.

ls er sprake is van een betalingsprobleem zoeken we samen met u naar een oplossing, bijvoorbeeld in de vorm van een betalings- of inloopregeling. Zo kunnen we samen in veel gevallen voorkomen dat een huurachterstand onnodig verder oploopt.

In het Sociaal Huurakkoord is afgesproken dat huurders met een laag inkomen en een relatief hoge huur een huurverlaging of een bevriezing kunnen aanvragen.

Hoe zit dat nu precies? Wanneer kom je hiervoor in aanmerkingkrijgen? Hoe vraag je het aan en waar controleren wij op? Kijk op de pagina Huurverlaging voor meer informatie of neem contact op met ons Woonservicepunt.

U kunt via het huurdersportaal MIJN Mozaïek uw huurprijs inzien, uw huur betalen en eventueel online een betalingsregeling aanvragen.

Mozaïek Wonen maakt gebruik van AcceptEmail. Dit is een digitale acceptgiro die u rechtstreeks van Mozaïek Wonen ontvangt, gewoon in uw eigen e-mail inbox. Met AcceptEmail kunt u snel, veilig en gemakkelijk – met slechts een paar muisklikken - uw huur of huurachterstand betalen. Vanaf uw laptop, tablet of zelfs via uw smartphone. U hoeft geen betaalgegevens zoals IBAN en betaalkenmerk meer in te typen. Dat scheelt u tijd en moeite en u kunt zich niet vergissen bij de betaling. Bovendien ziet u direct dat uw betaling bij Mozaïek Wonen goed is ontvangen. U herkent een AcceptEmail aan het betaalstrookje bovenin de mail.

Wanneer krijgt u een AcceptEmail van Mozaïek Wonen?
Is het Mozaïek Wonen niet gelukt om een automatische incasso-opdracht uit te voeren? Of bent u te laat met het overmaken van de maandhuur? Dan kunt u vanaf nu een AcceptEmail betaalverzoek van Mozaïek Wonen ontvangen om de huurachterstand te voldoen.

Hoe betaalt u met behulp van AcceptEmail?
Betalen met AcceptEmail is eenvoudig. U klikt op het iDeal-logo in de betaalstrook en u komt direct op de iDeal-betaalpagina. Dit is de veilige en betrouwbare omgeving voor internetbankieren van o.a. ABN AMRO Bank, ASN Bank, Knab, Fortis, ING, Rabobank, SNS Bank, Triodos Bank, SNS Regio Bank en Van Lanschot Bankiers.

Hoe herken ik een AcceptEmail?
U herkent een AcceptEmail aan het betaalstrookje bovenin de mail.

Hoe werkt AcceptEmail?
Kijk hier voor een kort filmpje over betalen met AcceptEmail.

Waarom krijg ik een AcceptEmail?

U kunt een AcceptEmail ontvangen van Mozaïek Wonen als het niet is gelukt om uw maandhuur te incasseren via automatische incasso. Ook sturen wij een AcceptEmail als u zelf te laat bent met het betalen van de huur, bijvoorbeeld via internetbankieren.

Ik heb me niet opgegeven voor AcceptEmails. Mag Mozaïek Wonen die dan zomaar sturen?
Ja, dat mag. Omdat u huurder bent van Mozaïek Wonen, mogen wij u deze service e-mail sturen. Dit is wettelijk toegestaan. Bovendien maken wij het betalen hiermee vooral gemakkelijker voor u.

Is AcceptEmail veilig?
Ja. Omdat AcceptEmail voor de betaling gebruik maakt van iDEAL en internetbankieren van uw eigen bank, is het volkomen veilig. De betaling loopt dus via uw eigen betaalrekening. U ziet precies hoeveel u betaalt en naar welke bankrekening uw betaling gaat, nl. naar de bankrekening van Mozaïek Wonen.

U kunt bovendien zien dat de iDEAL betaling altijd wordt gestart vanaf een beveiligde AcceptEmail transactiepagina, dit is een zogenaamde ‘SSL beveiligde’ pagina.

Hoe herken ik een echte AcceptEmail?
In de AcceptEmail is een aantal duidelijke herkenningspunten ingebouwd. Betalen begint en eindigt altijd op beveiligde webpagina’s van AcceptEmail. Bovendien kunt u het afzenderadres (Mozaïek Wonen), het huurbedrag en de omschrijving controleren. Als het goed is, herkent u deze gegevens omdat u huurder bent van een woning bij Mozaïek Wonen.

Wat heb ik nodig om een AcceptEmail te kunnen betalen?
Om een AcceptEmail te kunnen betalen heeft u een computer met internetverbinding nodig en een betaalrekening waarmee u kunt internetbankieren. In Nederland kan bijvoorbeeld worden betaald met iDEAL vanuit ABN AMRO, ASN Bank, Friesland Bank, ING, Rabobank, RegioBank, SNS Bank, Triodos Bank en Van Lanschot Bankiers.

Ik zie de plaatjes niet in de AcceptEmail. Wat kan ik doen om deze wel te kunnen zien?
Het kan zijn dat u de AcceptEmail of de plaatjes in de mail niet volledig ziet. Klik dan met uw rechtermuisknop op een niet juist getoond plaatje en kies voor ‘afbeeldingen tonen’ of ‘afbeeldingen downloaden’. U staat dan toe dat de afbeeldingen getoond mogen worden.

Ik heb zojuist betaald. Hoe kan ik dat controleren?
Na uw betaling verandert de status in de betaalstrook (bovenaan de AcceptEmail) van ‘Te betalen’ (blauwe kleur) in ‘Betaald’ (groene kleur). Om deze nieuwe status te kunnen zien, moet u de e-mail eerst sluiten en daarna opnieuw openen. Dan ziet u altijd de actuele status. Een AcceptEmail met een groene strook geeft u dus de zekerheid dat uw betaling goed is ontvangen door Mozaïek Wonen. U hoeft zich hierover dus geen zorgen meer te maken!

Ik heb een AcceptEmail ontvangen, maar volgens mij is het bedrag niet juist. Wat kan ik doen?
Heeft u een vraag over het te betalen bedrag? Of over de reden van de betalingsherinnering? Belt u dan tijdens kantooruren met ons Woonservicepunt op nummer (0182) 69 29 69. U kunt ook een reply e-mail sturen op de AcceptEmail.

Kan ik ook op een andere manier betalen?
U kunt het openstaande bedrag ook overmaken naar het bankrekeningnummer van Mozaïek Wonen. Dit nummer staat onderaan de AcceptEmail die u heeft ontvangen. Vergeet dan niet het betaalkenmerk bij uw betaling te vermelden. 

Kan ik een AcceptEmail doorsturen naar iemand anders die voor mij de huur betaalt?
Ja, dat is mogelijk. Via de optie ‘stuur door’ (of ’forward’) in uw e-mailprogramma stuurt u de AcceptEmail door naar een andere ontvanger. Dit kan bijvoorbeeld een familielid zijn die voor u de huurbetaling in orde maakt. Als de persoon naar wie u de AcceptEmail heeft doorgestuurd deze heeft betaald, dan kunt u dit ook zien aan de AcceptEmail in uw eigen email inbox: de blauwe balk is dan groen geworden.

Kan een AcceptEmail per ongeluk twee keer betaald worden?
Nee, dat kan niet. Een AcceptEmail is beveiligd en kan niet per ongeluk twee keer betaald worden. Na uw betaling wordt de AcceptEmail betaalstrook groen (status ‘betaald’), waarna de betaallink niet meer werkt.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?
Uw gegevens worden bewaard volgens de regels van privacybescherming (Wbp). AcceptEmail gebruikt de gegevens alleen om de betaling mogelijk te maken. De gegevens worden dus niet gebruikt voor marketing doeleinden. Lees hier meer over de Wbp.

Wat kost AcceptEmail?
AcceptEmail is voor u als huurder van Mozaïek Wonen gratis.

Wat moet ik doen als ik een AcceptEmail van Mozaïek Wonen heb ontvangen en deze per ongeluk uit mijn e-mailbox heb verwijderd?
U kunt zich eventueel bij AcceptEmail gratis registreren met uw e-mailadres. Als u daarna inlogt, kunt u alle AcceptEmails die sinds uw registratie naar uw e-mailadres zijn gestuurd, terugvinden. U kunt een AcceptEmail vervolgens zélf opnieuw naar uw eigen e-mailadres versturen.


Niet-verrekenbare servicekosten zijn kosten waarvoor een vast bedrag per maand betaald wordt en waarbij geen verrekening plaats vindt aan het eind van een jaar (bijvoorbeeld glasfonds).

Verrekenbare servicekosten zijn servicekosten waarvan de hoogte niet exact per maand is te bepalen, maar uiteindelijk moeten de werkelijke kosten in rekening gebracht worden. Daarom wordt er een maandelijks voorschot betaald naast de huur en wordt na afloop van het jaar een afrekening opgemaakt.

Welke servicekosten worden genoemd in het huurcontract is afhankelijk van de woning of het complex. De servicekosten die worden betaald hebben namelijk te maken met de specifieke voorzieningen en diensten die worden aangeboden bij uw woning of appartement.

De mogelijke verrekenbare servicekostenposten zijn onder andere:
• verwarming (stookkosten)
• elektra voor portiek
• galerijverlichting en liftgebruik
• onderhoud van tuinen
• het beschikbaar stellen van recreatieruimten
• huismeesterdiensten
• het schoonhouden van algemene ruimten
• ramen wassen

Onder de niet-verrekenbare servicekostenposten valt:
het glasfonds

Voor zonnepanelen gelden aparte regels. Dan kan een gebruiksvergoeding via de servicekosten worden doorberekend.

De afrekening van de servicekosten gebeurt per kalenderjaar, waarbij Mozaïek Wonen wettelijk tot 6 maanden na het einde van het kalenderjaar (dus tot 1 juli) de tijd heeft om een verrekenoverzicht te versturen. In dit verrekenoverzicht worden alle servicekostenposten apart benoemd en uitgelegd. Daarna staat er of u geld terug krijgt of juist moet bijbetalen. Erg kleine bedragen, van 2 euro of kleiner, betalen we niet terug vanwege de administratieve handelingen. Aan de andere kant vorderen we bedragen van 7 euro of lager ook niet terug van huurders.

Het servicekostenpakket mag slechts één keer per jaar worden gewijzigd, en wel op het moment dat de verrekening van het voorgaande kalenderjaar aan de huurder wordt verstrekt. Als u in een op zichzelf staande woning woont, dan kunnen de servicekosten alleen met uw instemming wijzigen.

Wanneer het gaat om het wijzigingen van het leveringen van zaken of diensten die slechts aan een aantal huurders gemeenschappelijk kunnen worden geleverd, kunnen de servicekosten ook worden gewijzigd op basis van een meerderheidsbesluit. In dit geval kan de wijziging worden doorgevoerd als 70% of meer van de huurders instemt met de wijziging. Dit wijziging geldt dan voor alle huurders.

Voor een beleidswijziging met betrekking tot de servicekosten geldt dat de huurdersorganisatie op basis van de Overlegwet (WOHV) een instemmingsrecht heeft.

Waar kunnen we u mee helpen?

Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op onze website? Neem dan contact met ons op via onderstaande button.