Ik ben huurder
Lees voor
Ik ben 
Huurder
Huurverlaging 2024

Kom ik in aanmerking voor de huurverlaging in 2024 voor lage inkomens?

U komt mogelijk in aanmerking voor de huurverlaging voor lage inkomens als u een laag inkomen heeft, en:

 • vanaf 1 maart 2023 of eerder een sociale huurwoning of een woonwagen huurt bij Mozaïek Wonen;
 • u voor die woning of woonwagen niet in 2023 een huurverlaging voor lage inkomens heeft gehad (naar €575,03);
 • voor die woning of woonwagen meer dan € 577,91 (in 2024) aan kale huur per maand betaalt; 
 • en heeft u nu (gezamenlijk) een laag inkomen?

Dan kunt u zelf tot en met 30 december 2024 om huurverlaging naar € 577,91 vragen. U moet de huurverlaging zelf aanvragen bij Mozaïek Wonen, omdat u het beste weet wat er in uw inkomen is veranderd.

Om in aanmerking te komen voor huurverlaging, moet u kunnen bewijzen dat uw (gezamenlijk) bruto-inkomen over de laatste 6 maanden laag was. In onderstaande tabel staat wat uw maximale inkomen mag zijn geweest over de afgelopen 6 maanden.

Uw huishouden Inkomensgrens, uw gezamenlijke bruto inkomen over de laatste 6 maanden is niet hoger dan
Huishouden van 1 persoon, die geen AOW krijgt € 12.420
Huishouden van 1 persoon, die AOW krijgt € 13.215
Huishouden van 2 of meer personen, die allemaal geen AOW krijgen € 16.185
Huishouden van 2 of meer personen, van wie minimaal 1 persoon AOW krijgt € 17.575

Zie ook de rekenvoorbeelden onderaan deze pagina.

Deze huurverlaging voor lage inkomens staat los van de andere redenen om huurverlaging aan te vragen.

Hoe vraagt u om huurverlaging?

Als u Mozaïek Wonen om huurverlaging vraagt, moet u een aantal dingen meesturen:
1. Een door u ondertekende verklaring over uw huishouden:

 • totaal aantal personen;
 • aantal inwonende kinderen;
 • leeftijden van die kinderen.

2. Een bewijs van het bruto inkomen over de afgelopen 6 maanden. Van alle bewoners, behalve inwonende kinderen tot 27 jaar. Bijvoorbeeld:

 • salarisstroken;
 • overzicht van uw uitkering;
 • een verklaring van een boekhouder (als u zzp’er bent).

Geen voorstel ontvangen na uw aanvraag? Neem dan contact met ons op
Doet Mozaïek wonen u niet binnen 3 weken een voorstel? En u denkt daar wel recht op te hebben? Neem dan contact met ons op.

Reageert Mozaïek Wonen niet op uw aanvraag? Of wijzen wij u verzoek af? Dan kunt u naar de Huurcommissie stappen. Dat kan dan tot uiterlijk 9 weken na uw huurverlagingsverzoek.

U stuurt dan opnieuw de bewijzen mee die u eerder naar Mozaïek wonen heeft gestuurd.

Controleer de gevolgen voor uw huurtoeslag

Geef uw nieuwe huur en uw mogelijk gewijzigde inkomen door aan Dienst Toeslagen. Dat doet u via toeslagen.nl. Mozaïek Wonen geeft uw huurverlaging ook door aan Dienst Toeslagen.

Gaat uw huur omlaag, dan krijgt u minder huurtoeslag. Toch houdt u geld over aan de huurverlaging. Dat komt omdat de huurtoeslag met een kleiner bedrag omlaag gaat dan het bedrag waarmee de huurprijs omlaag gaat. U betaalt dan minder huur. Als uw inkomen ook gedaald is, krijgt u misschien juist meer huurtoeslag. Of u krijgt voor het eerst huurtoeslag.

Na huurverlaging in 2024 geen huurverhoging in hetzelfde jaar

Heeft u in 2024 een huurverlaging gehad, omdat u een laag inkomen heeft? Dan mag Mozaïek Wonen de huur niet later in 2024 weer verhogen.

Heeft u in de afgelopen drie jaar één of meerdere keren inkomensafhankelijke huurverhoging gehad? En is uw inkomen daarna gedaald?

Dan kunt u bij Mozaïek Wonen vragen om die inkomensafhankelijke huurverhoging(en) per 1 juli terug te draaien.

U kunt dit vragen door naar ons een e-mail sturen via info@mozaiekwonen.nl of u belt ons via telefoonnummer 0182- 69 29 69.

Tijdelijke huurkorting

Sinds halverwege 2021 bestaat er de wettelijke mogelijkheid dat verhuurder en huurder afspraken maken over een tijdelijke huurkorting. Het is ook mogelijk bij nieuwe verhuringen huurgewenning af te spreken.

Bij de tijdelijke huurkorting kan het gaan om bijvoorbeeld huurbevriezing of huurverlaging voor de duur van 1 maand tot maximaal 3 jaar. Er kunnen diverse redenen zijn om afspraken te maken over een tijdelijke huurkorting. Bijvoorbeeld een situatie waarin er tijdelijk geen inkomen is. Of waarin een deel van het inkomen is weggevallen (bijvoorbeeld na een scheiding) en waarbij de huurder nog geen andere, qua huurprijs beter passende woning heeft gevonden.

De individuele huurder en verhuurder leggen bij een tijdelijke huurkorting vast welke vorm de korting krijgt en onder welke voorwaarden. Ze maken ook afspraken over de duur, of dat ze bijvoorbeeld jaarlijks de situatie opnieuw beoordelen. Na afloop van de duur van de tijdelijke korting, kan de verhuurder de huurprijs weer terugbrengen naar het oorspronkelijke niveau. Eventueel vermeerderd met de geldende wettelijk toegestane huurverhogingen gedurende de periode van de huurkorting. Daarbij geldt voor woningen met een gereguleerd contract wel een maximum huurprijs. Deze mag niet hoger uitkomen dan de op dat moment geldende liberalisatiegrens (in 2022 is dat € 763,47).

Wanneer er langer dan 3 jaar een huurkorting nodig is, kan de verhuurder beslissen om deze structureel te maken of de huurprijs weer terug te brengen naar het oorspronkelijke niveau. Eventueel vermeerderd met de huurverhogingen in de periode van 3 jaar.

Schriftelijke verzoek
De tijdelijke huurkorting kan alleen op basis van een schriftelijk verzoek van de huurder. De verhuurder heeft de keuze of hij op dit verzoek wil ingaan.
Neem hiervoor contact met ons op via het telefoonnummer 0182 - 69 29 69. 

Huurgewenning

Een huurgewenningsbijdrage is mogelijk bij nieuwe sociale huurcontracten. De regeling maakt het mogelijk dat de huur in stappen wordt verhoogd tot de overeengekomen aanvangshuurprijs. Maximaal in de eerste drie jaar na het ingaan van de huurovereenkomst mag een lagere huur in rekening mag worden gebracht.

In de afspraak met de huurder moet de aanvangshuur worden vermeld, de korting en de duur. Het is dus niet mogelijk om alleen de kortingsbedragen te benoemen zonder de huur waarop die wordt toegepast.

Omdat er een afspraak wordt gemaakt over een korting op de aanvangshuur, is er bij huurgewenning geen sprake van gemiste tussentijdse huurverhogingen. Er is dus geen mogelijkheid om achteraf de tussentijdse huurverhogingen alsnog in rekening te brengen. Eventueel is het wel mogelijk de aanvangshuur wat hoger vast te stellen.

De regels voor passend toewijzen zijn wel onverkort van toepassing. De overeen te komen aanvangshuur mag dus niet hoger zijn dan de huur voor passend toewijzen (als het huishouden hiervoor in aanmerking komt).

Rekenvoorbeelden van huurverlagingen

Voorbeeld 1:
U woont alleen in een sociale huurwoning van Mozaïek Wonen. Uw kale huurprijs in 2024 is € 700. U heeft nu een laag inkomen. Over de afgelopen 6 maanden verdiende u in totaal €10.000 bruto. 

U heeft recht op huurverlaging naar € 577,91 per maand, omdat:

 • u in 2023 niet al een huurverlaging naar € 575,03 voor huurders met een laag inkomen heeft gehad;
 • uw kale huurprijs in 2024 meer is dan € 577,91;
 • u over de afgelopen 6 maanden minder verdiende dan € 12.420 bruto.

U moet de huurverlaging zelf aanvragen bij Mozaïek Wonen, omdat u het beste weet wat er in uw inkomen is veranderd.

Voorbeeld 2:
U woont met uw gezin in een sociale huurwoning van Mozaïek Wonen. Uw kale huurprijs in 2024 is € 700. Over de afgelopen 6 maanden verdienden u en uw huisgenoten in totaal € 15.000 bruto (inkomen van kinderen onder 27 jaar telt niet mee). 

U heeft recht op huurverlaging naar € 577,91 per maand, omdat:

 • u in 2023 niet al een huurverlaging naar € 575,03 voor huurders met een laag inkomen heeft gehad;
 • uw kale huurprijs meer is dan € 577,91;
 • u over de laatste 6 maanden gezamenlijk minder verdiende dan € 16.185 bruto.

U moet de huurverlaging zelf aanvragen bij Mozaïek Wonen, omdat u het beste weet wat er in uw inkomen is veranderd.

Voorbeeld 3:
U woont met uw gezin in een woonwagen van Mozaïek Wonen. Uw kale huurprijs in 2024 is € 650. Over de afgelopen 6 maanden verdienden u en uw huisgenoten in totaal € 15.000 bruto (inkomen van kinderen onder 27 jaar telt niet mee). 

U heeft recht op huurverlaging naar € 577,91 per maand, omdat:

 • u in 2023 niet al een huurverlaging naar € 575,03 voor huurders met een laag inkomen heeft gehad; 
 • uw kale huurprijs meer is dan € 577,91;
 • u over de laatste 6 maanden gezamenlijk minder verdiende dan € 16.185 bruto.

U moet de huurverlaging zelf aanvragen bij Mozaïek Wonen, omdat u het beste weet wat er in uw inkomen is veranderd.


Kom ik in aanmerking voor huurverlaging?
Dat hangt af van de hoogte van uw huur en uw inkomen. De huurverlaging geldt voor huurders van een sociale huurwoning bij een woningcorporatie met een in verhouding laag inkomen en hoge huur. Bij de huurprijs gaat het om huurders met een kale huurprijs boven de voor hen geldende aftoppingsgrens. 
Het gaat om de volgende categorieën.

​Type huishouden ​Inkomen tot inkomensgrens Huurverlaging naar
​Eén persoon ​Tot en met € 23.725,- ​€ 633,25
​Eén persoon, AOW gerechtigd op 1 jan. '21 ​Tot en met € 23.650,- ​€ 633,25
Meerdere personen ​Tot en met 32.200,- ​Twee personen:
€ 633,25
Meer dan twee personen: € 678,66 
Meerdere personen, waarvan minimaal één persoon AOW-gerechtigd is op 1 jan. '21 ​Tot en met € 32.075,- ​Twee personen:
€ 633,25
Meer dan twee personen: 678,66

De Belastingdienst kijkt naar het vastgestelde inkomen over 2019. Heeft u na 2019 een inkomensdaling gehad, waardoor u al minstens zes maanden een lager inkomen hebt dan de inkomensgrens? Dan heeft u ook recht op huurverlaging, maar dan moet u het wel zelf aanvragen bij de corporatie.

Hoeveel wordt de huur verlaagd?
Dat hangt van de huidige hoogte van de huur af. De huur wordt verlaagd tot net onder de aftoppingsgrens die geldt voor uw type huishouden. Is uw huur veel hoger dan de aftoppingsgrens? Dan krijgt u dus een fikse huurverlaging. Zit u maar een paar euro boven de aftoppingsgrens? Dan gaat het om een kleine huurverlaging.

Wat is de aftoppingsgrens? 
De aftoppingsgrens is een grens die ingesteld is om te voorkomen dat mensen een woning huren die duurder is dan wat ze eigenlijk kunnen betalen. Mensen met een huur boven deze grens ontvangen niet of niet de volledige huurtoeslag meer.

Welke huur wordt verlaagd? 
De kale huur. Dit wordt ook wel 'netto huur' genoemd. Om huurverlaging te kunnen krijgen moet uw kale huur boven de aftoppingsgrens liggen. Let op: het bedrag dat u maandelijks aan uw verhuurder betaalt kan hoger zijn dan de kale huur. Sommige huurders betalen ook kosten voor gas, water, licht aan hun verhuurder. Die kosten tellen niet mee. Ook de servicekosten die u kunt hebben als u in een appartement woont tellen niet mee.

Hoe weet ik wat mijn kale huur is?
Ieder jaar krijgt u een brief over de huurverhoging (alleen niet in 2021). Daar staat in wat uw kale huur (netto huur) is en wat uw eventuele servicekosten zijn. Bij de huurverlaging gaat het om de kale huur. U kunt uw netto huur ook opvragen bij ons Woonservicepunt of nazien in MIJN Mozaïek. 

Heeft huurverlaging invloed op de huurtoeslag?
De huurtoeslag is afhankelijk van inkomen, samenstelling huishouden en de hoogte van de huur. Het kan dus zijn dat u na de huurverlaging iets minder huurtoeslag krijgt. Omdat de huurverlaging gaat over het deel van de huur (boven de aftoppingsgrens) waar de huurtoeslag niets of slechts veertig procent van vergoed, gaat u er door een huurverlaging wel altijd op vooruit. Per huishouden komt de gemiddelde netto-besparing aan huurlasten neer op € 40,-, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken berekend. 

Moet ik de huurverlaging zelf aanvragen?
Viel u in 2019 al in de inkomenscategorie waarmee u recht heeft op huurverlaging? Dan hoeft u niets te doen. De corporatie moet u uiterlijk op 1 april 2021 een voorstel doen voor huurverlaging.Heeft u na 2019 een inkomensdaling gehad waarmee u in de categorie voor huurverlaging bent beland? Dan moet u de huurverlaging zelf aanvragen. Als uw inkomen tenminste zes maanden onder de geldende inkomensgrens ligt heeft u recht op huurverlaging.

Welke gegevens moet ik aanleveren als ik huurverlaging aanvraag?
Als u zelf huurverlaging aanvraagt, moet u enkele gegevens bij ons aanleveren. Wij hebben de volgende gegevens van u nodig: 

 • Salarisstroken, een verklaring van de boekhouder (als u ZZP’er bent) of uitkeringsspecificaties van de laatste zes maanden tot aan uw aanvraag van alle leden van uw huishouden. Het inkomen van kinderen tot 27 jaar telt niet mee. 
 • Een verklaring over de huidige samenstelling van uw huishouden. Huurders uit Moordrecht en Gouderak moeten een uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) aanleveren waarop de huishoudsamenstelling te zien is. Voor huurders uit Gouda en Bodegraven kan Mozaïek Wonen zelf de check in het GBA uitvoeren.
 • Het kan voorkomen dat wij u vragen om op ons kantoor in te loggen op de website van de belastingdienst of op de website van het UWV om uw inkomensdaling te controleren.  

Wij hebben deze gegevens nodig om te bepalen of u recht heeft op de eenmalige huurverlaging. De inkomensdaling moet tenminste zes maanden achter elkaar duren op het moment van de aanvraag. 

Moet ik bewijs meesturen als ik de huurverlaging zelf aanvraag?
Ja. Huurders die zelf huurverlaging aanvragen moeten kunnen aantonen dat ze minstens zes maanden een inkomen hebben onder de voor hen geldende inkomensgrens. Hierbij valt te denken aan recente salarisstroken, uitkeringsspecificaties of een verklaring van de boekhouder als u ZZP-er bent. En een verklaring over de actuele samenstelling van het huishouden. 

Vanaf wanneer kan ik aanvragen?

Huurders met een inkomensdaling na 2019 kunnen vanaf 1 januari 2021 huurverlaging aanvragen. Huurverlaging kan het hele jaar worden aangevraagd.

Wanneer gaat de huurverlaging in?
Op de eerste dag van de 2e maand na de datum van het voorstel. Als uw corporatie u in maart een huurverlagingsvoorstel stuurt gaat de huurverlaging dus in op 1 mei. 

Bij wie moet ik aanvragen?
Bij de woningcorporatie die de woning aan u verhuurt. 

Niet eens met ons besluit? 
Doet Mozaïek Wonen u geen voorstel tot huurverlaging, of een voorstel waar u het niet mee eens bent? Dan kunt u bezwaar indienen bij de Huurcommissie. 

Huurders die al in 2019 een inkomen hadden dat recht gaf op huurtoeslag moeten dan binnen zes weken na 1 april 2021 een bezwaar indienen bij de Huurcommissie. 

Huurders die na 2019 in de inkomenscategorie zijn terechtgekomen waarmee ze recht hebben op huurverlaging, en die zelf een verzoek tot huurverlaging hebben gedaan, kunnen tot zes weken na de reactie van de corporatie een bezwaar indienen bij de Huurcommissie. Een corporatie moet binnen drie weken reageren op een verzoek tot huurverlaging.

Wij streven ernaar om snel telefonisch contact met u op te nemen indien uw huurbetaling niet op tijd is gelukt. Daarom bellen wij niet alleen tijdens kantooruren, maar ook ’s avonds (tot uiterlijk 21 uur) of op zaterdagochtend. Indien nodig attenderen wij u erop dat de huur altijd vóór de 1e van de nieuwe maand betaald moet worden.

ls er sprake is van een betalingsprobleem zoeken we samen met u naar een oplossing, bijvoorbeeld in de vorm van een betalings- of inloopregeling. Zo kunnen we samen in veel gevallen voorkomen dat een huurachterstand onnodig verder oploopt.

In het Sociaal Huurakkoord is afgesproken dat huurders met een laag inkomen en een relatief hoge huur een huurverlaging of een bevriezing kunnen aanvragen.

Hoe zit dat nu precies? Wanneer kom je hiervoor in aanmerkingkrijgen? Hoe vraag je het aan en waar controleren wij op? Kijk op de pagina Huurverlaging voor meer informatie of neem contact op met ons Woonservicepunt.

U kunt via het huurdersportaal MIJN Mozaïek uw huurprijs inzien, uw huur betalen en eventueel online een betalingsregeling aanvragen.

Mozaïek Wonen maakt gebruik van AcceptEmail. Dit is een digitale acceptgiro die u rechtstreeks van Mozaïek Wonen ontvangt, gewoon in uw eigen e-mail inbox. Met AcceptEmail kunt u snel, veilig en gemakkelijk – met slechts een paar muisklikken - uw huur of huurachterstand betalen. Vanaf uw laptop, tablet of zelfs via uw smartphone. U hoeft geen betaalgegevens zoals IBAN en betaalkenmerk meer in te typen. Dat scheelt u tijd en moeite en u kunt zich niet vergissen bij de betaling. Bovendien ziet u direct dat uw betaling bij Mozaïek Wonen goed is ontvangen. U herkent een AcceptEmail aan het betaalstrookje bovenin de mail.

Wanneer krijgt u een AcceptEmail van Mozaïek Wonen?
Is het Mozaïek Wonen niet gelukt om een automatische incasso-opdracht uit te voeren? Of bent u te laat met het overmaken van de maandhuur? Dan kunt u vanaf nu een AcceptEmail betaalverzoek van Mozaïek Wonen ontvangen om de huurachterstand te voldoen.

Hoe betaalt u met behulp van AcceptEmail?
Betalen met AcceptEmail is eenvoudig. U klikt op het iDeal-logo in de betaalstrook en u komt direct op de iDeal-betaalpagina. Dit is de veilige en betrouwbare omgeving voor internetbankieren van o.a. ABN AMRO Bank, ASN Bank, Knab, Fortis, ING, Rabobank, SNS Bank, Triodos Bank, SNS Regio Bank en Van Lanschot Bankiers.

Hoe herken ik een AcceptEmail?
U herkent een AcceptEmail aan het betaalstrookje bovenin de mail.

Hoe werkt AcceptEmail?
Kijk hier voor een kort filmpje over betalen met AcceptEmail.

Waarom krijg ik een AcceptEmail?

U kunt een AcceptEmail ontvangen van Mozaïek Wonen als het niet is gelukt om uw maandhuur te incasseren via automatische incasso. Ook sturen wij een AcceptEmail als u zelf te laat bent met het betalen van de huur, bijvoorbeeld via internetbankieren.

Ik heb me niet opgegeven voor AcceptEmails. Mag Mozaïek Wonen die dan zomaar sturen?
Ja, dat mag. Omdat u huurder bent van Mozaïek Wonen, mogen wij u deze service e-mail sturen. Dit is wettelijk toegestaan. Bovendien maken wij het betalen hiermee vooral gemakkelijker voor u.

Is AcceptEmail veilig?
Ja. Omdat AcceptEmail voor de betaling gebruik maakt van iDEAL en internetbankieren van uw eigen bank, is het volkomen veilig. De betaling loopt dus via uw eigen betaalrekening. U ziet precies hoeveel u betaalt en naar welke bankrekening uw betaling gaat, nl. naar de bankrekening van Mozaïek Wonen.

U kunt bovendien zien dat de iDEAL betaling altijd wordt gestart vanaf een beveiligde AcceptEmail transactiepagina, dit is een zogenaamde ‘SSL beveiligde’ pagina.

Hoe herken ik een echte AcceptEmail?
In de AcceptEmail is een aantal duidelijke herkenningspunten ingebouwd. Betalen begint en eindigt altijd op beveiligde webpagina’s van AcceptEmail. Bovendien kunt u het afzenderadres (Mozaïek Wonen), het huurbedrag en de omschrijving controleren. Als het goed is, herkent u deze gegevens omdat u huurder bent van een woning bij Mozaïek Wonen.

Wat heb ik nodig om een AcceptEmail te kunnen betalen?
Om een AcceptEmail te kunnen betalen heeft u een computer met internetverbinding nodig en een betaalrekening waarmee u kunt internetbankieren. In Nederland kan bijvoorbeeld worden betaald met iDEAL vanuit ABN AMRO, ASN Bank, Friesland Bank, ING, Rabobank, RegioBank, SNS Bank, Triodos Bank en Van Lanschot Bankiers.

Ik zie de plaatjes niet in de AcceptEmail. Wat kan ik doen om deze wel te kunnen zien?
Het kan zijn dat u de AcceptEmail of de plaatjes in de mail niet volledig ziet. Klik dan met uw rechtermuisknop op een niet juist getoond plaatje en kies voor ‘afbeeldingen tonen’ of ‘afbeeldingen downloaden’. U staat dan toe dat de afbeeldingen getoond mogen worden.

Ik heb zojuist betaald. Hoe kan ik dat controleren?
Na uw betaling verandert de status in de betaalstrook (bovenaan de AcceptEmail) van ‘Te betalen’ (blauwe kleur) in ‘Betaald’ (groene kleur). Om deze nieuwe status te kunnen zien, moet u de e-mail eerst sluiten en daarna opnieuw openen. Dan ziet u altijd de actuele status. Een AcceptEmail met een groene strook geeft u dus de zekerheid dat uw betaling goed is ontvangen door Mozaïek Wonen. U hoeft zich hierover dus geen zorgen meer te maken!

Ik heb een AcceptEmail ontvangen, maar volgens mij is het bedrag niet juist. Wat kan ik doen?
Heeft u een vraag over het te betalen bedrag? Of over de reden van de betalingsherinnering? Belt u dan tijdens kantooruren met ons Woonservicepunt op nummer (0182) 69 29 69. U kunt ook een reply e-mail sturen op de AcceptEmail.

Kan ik ook op een andere manier betalen?
U kunt het openstaande bedrag ook overmaken naar het bankrekeningnummer van Mozaïek Wonen. Dit nummer staat onderaan de AcceptEmail die u heeft ontvangen. Vergeet dan niet het betaalkenmerk bij uw betaling te vermelden. 

Kan ik een AcceptEmail doorsturen naar iemand anders die voor mij de huur betaalt?
Ja, dat is mogelijk. Via de optie ‘stuur door’ (of ’forward’) in uw e-mailprogramma stuurt u de AcceptEmail door naar een andere ontvanger. Dit kan bijvoorbeeld een familielid zijn die voor u de huurbetaling in orde maakt. Als de persoon naar wie u de AcceptEmail heeft doorgestuurd deze heeft betaald, dan kunt u dit ook zien aan de AcceptEmail in uw eigen email inbox: de blauwe balk is dan groen geworden.

Kan een AcceptEmail per ongeluk twee keer betaald worden?
Nee, dat kan niet. Een AcceptEmail is beveiligd en kan niet per ongeluk twee keer betaald worden. Na uw betaling wordt de AcceptEmail betaalstrook groen (status ‘betaald’), waarna de betaallink niet meer werkt.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?
Uw gegevens worden bewaard volgens de regels van privacybescherming (Wbp). AcceptEmail gebruikt de gegevens alleen om de betaling mogelijk te maken. De gegevens worden dus niet gebruikt voor marketing doeleinden. Lees hier meer over de Wbp.

Wat kost AcceptEmail?
AcceptEmail is voor u als huurder van Mozaïek Wonen gratis.

Wat moet ik doen als ik een AcceptEmail van Mozaïek Wonen heb ontvangen en deze per ongeluk uit mijn e-mailbox heb verwijderd?
U kunt zich eventueel bij AcceptEmail gratis registreren met uw e-mailadres. Als u daarna inlogt, kunt u alle AcceptEmails die sinds uw registratie naar uw e-mailadres zijn gestuurd, terugvinden. U kunt een AcceptEmail vervolgens zélf opnieuw naar uw eigen e-mailadres versturen.

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact met ons op via info@mozaiekwonen.nl of 0182-69 29 69. Of kijk op de website van de overheid.

Niet-verrekenbare servicekosten zijn kosten waarvoor een vast bedrag per maand betaald wordt en waarbij geen verrekening plaats vindt aan het eind van een jaar (bijvoorbeeld glasfonds).

Verrekenbare servicekosten zijn servicekosten waarvan de hoogte niet exact per maand is te bepalen, maar uiteindelijk moeten de werkelijke kosten in rekening gebracht worden. Daarom wordt er een maandelijks voorschot betaald naast de huur en wordt na afloop van het jaar een afrekening opgemaakt.

Welke servicekosten worden genoemd in het huurcontract is afhankelijk van de woning of het complex. De servicekosten die worden betaald hebben namelijk te maken met de specifieke voorzieningen en diensten die worden aangeboden bij uw woning of appartement.

De mogelijke verrekenbare servicekostenposten zijn onder andere:
• verwarming (stookkosten)
• elektra voor portiek
• galerijverlichting en liftgebruik
• onderhoud van tuinen
• het beschikbaar stellen van recreatieruimten
• huismeesterdiensten
• het schoonhouden van algemene ruimten
• ramen wassen

Onder de niet-verrekenbare servicekostenposten valt:
het glasfonds

Voor zonnepanelen gelden aparte regels. Dan kan een gebruiksvergoeding via de servicekosten worden doorberekend.

De afrekening van de servicekosten gebeurt per kalenderjaar, waarbij Mozaïek Wonen wettelijk tot 6 maanden na het einde van het kalenderjaar (dus tot 1 juli) de tijd heeft om een verrekenoverzicht te versturen. In dit verrekenoverzicht worden alle servicekostenposten apart benoemd en uitgelegd. Daarna staat er of u geld terug krijgt of juist moet bijbetalen. Erg kleine bedragen, van 2 euro of kleiner, betalen we niet terug vanwege de administratieve handelingen. Aan de andere kant vorderen we bedragen van 7 euro of lager ook niet terug van huurders.

Het servicekostenpakket mag slechts één keer per jaar worden gewijzigd, en wel op het moment dat de verrekening van het voorgaande kalenderjaar aan de huurder wordt verstrekt. Als u in een op zichzelf staande woning woont, dan kunnen de servicekosten alleen met uw instemming wijzigen.

Wanneer het gaat om het wijzigingen van het leveringen van zaken of diensten die slechts aan een aantal huurders gemeenschappelijk kunnen worden geleverd, kunnen de servicekosten ook worden gewijzigd op basis van een meerderheidsbesluit. In dit geval kan de wijziging worden doorgevoerd als 70% of meer van de huurders instemt met de wijziging. Dit wijziging geldt dan voor alle huurders.

Voor een beleidswijziging met betrekking tot de servicekosten geldt dat de huurdersorganisatie op basis van de Overlegwet (WOHV) een instemmingsrecht heeft.

Waar kunnen we u mee helpen?

Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op onze website? Neem dan contact met ons op via onderstaande button.