​Governancecode


Als lid van Aedes verantwoorden we ons hierover actief, volgens de normen die zijn vastgelegd in de AedesCode. Voor de inrichting van de bestuurlijke organisatie volgen wij de Governancecode Woningcorporaties 2015. Mozaïek Wonen wijkt op een aantal punten af van deze code.

De statuten vormen de basis voor de organisatie en het toezicht. De benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen en haar werkwijze zijn geregeld in het Reglement Raad van Commissarissen Mozaïek Wonen. In dit reglement is aangegeven op welke wijze Mozaïek Wonen invulling geeft aan de principes van de Governancecode.

Hieronder vindt u de genoemde bestanden en meer, volgens de indeling van de Governancecode. U kunt ze afzonderlijk downloaden. (Een aantal documenten komen later op internet.)

Naleving en handhaving van de code

Governancestructuur van Mozaïek Wonen:

Verbindingen en samenwerkingsverbanden

Interne organisatie

Het bestuur

Statuten

Directiereglement

Samenstelling van het bestuur

Jaarverslag 2014

Risicomanagement en interne controle

Integriteitscode

Klokkenluidersregeling

 

Raad van Commissarissen

Leden van Raad van Commissarissen

Verdeling bestuurlijke bevoegdheiden

Reglement Raad van Commissarissen

Profielschets

Maatschappelijke verantwoording

Stakeholdersstatuut

Betrekken stakeholders bij beleidsvorming