Blog van Ron de Haas: Een lastige kwestie?

Inkomensafhankelijke huurverhoging

"Jullie gaan toch niet weer inkomensafhankelijke huurverhoging toepassen?", hoorde ik onlangs onze huurdersverenigingen verontwaardigd roepen. Ik moet hen helaas teleurstellen. Per 1 juli 2017 past Mozaïek Wonen weer een inkomensafhankelijke huurverhoging toe. Huurders met een inkomen van meer dan € 40.349,- krijgen een huurverhoging van 3,3% (daarbij zijn wettelijk uitgezonderd gepensioneerden en gezinnen bestaande uit vier personen of meer). Dat is meer dan de 0,3 tot 0,8% huurverhoging die het merendeel van onze huurders met een laag- en middeninkomen krijgt. Waarom doet Mozaïek Wonen dit?

De regering heeft de corporaties wettelijk de mogelijkheid geboden om inkomensafhankelijke huurverhoging toe te passen. Tegenstanders vinden principieel dat een woningcorporatie geen inkomensbeleid moet voeren en dus ook geen inkomensafhankelijke huurverhoging moet toepassen. Zij gaan er aan voorbij dat wij al jaren een inkomensbeleid voeren. Dat begint al bij de toewijzing. Je inkomen bepaalt of je wel of niet in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. Het rijksbeleid eist dit zelfs van ons. Wat mij betreft is het dus geen sterk argument om de ene keer wel inkomensbeleid te mogen voeren en de andere keer, bijvoorbeeld bij een huurverhoging, hier principieel op tegen te zijn.

Voor ons geldt een heel ander argument. Een sociale huurwoning wordt verhuurd voor een prijs die grofweg 25% lager ligt dan bij een vergelijkbare woning op de vrije markt. Met deze korting houden we de huren betaalbaar voor mensen met een laag inkomen. Zelfs met deze korting zijn deze huurders nog steeds circa 40% (of meer) van hun besteedbaar inkomen kwijt aan woonlasten. Landelijk is recent bekend geworden dat circa 18% van de huishoudens in een sociale huurwoning onder de armoedegrens moet leven. Daar worden wij stil van. Wij vinden het daarom redelijk om huurders die wat meer inkomen hebben, iets minder korting te geven. En dus aan hen een wat hogere huurverhoging te vragen. Zij blijven daarmee overigens nog steeds relatief goedkoop hun sociale huurwoning huren. De (extra) inkomsten kunnen we evenwel goed gebruiken om de andere huren voor hen die dit het hardst nodig hebben, lager te houden.

Wij realiseren ons echter ook dat als je jaarlijks een extra huurverhoging krijgt, dit de vraag oproept: Hoe hoog is de huur dan wel niet over een paar jaar als er elk jaar extra wordt verhoogd?  Wij snappen deze vraag en hebben daarom besloten de huren bij de inkomensafhankelijke huurverhoging dit jaar niet verder te verhogen als de grens van € 800,- wordt bereikt of al bereikt is. Wij gaan met de huurdersverenigingen overleggen om dit plafond ook de komende jaren te gaan hanteren.

Wij verwachten geen applaus voor dit beleid, maar wel begrip voor onze afwegingen. Is het een lastige kwestie voor Mozaïek Wonen?  Eigenlijk niet echt, want we kiezen bewust voor huurmatiging voor mensen met de laagste inkomens. Daar ligt onze focus.

Ron de Haas
directeur-bestuurder Mozaïek Wonen

@ Wilt u op deze column reageren?

Stuur dan een e-mail naar directiesecretariaat@mozaiekwonen.nl