Blog van Ron de Haas: huurder weer de klos?

​​In verband met het nieuwe coalitieakkoord van de gemeente Zuidplas verschijnen er dit keer twee blogs van Ron de Haas in de Krant van Mozaïek.

Onderstaande blog  in Hart van Holland,  voor onze huurders in Moordrecht:

Coalitieakkoord Zuidplas: gemiste kansen?

Met spanning heb ik uitgekeken naar het coalitieakkoord van de gemeente Zuidplas. Al snel hebben VVD, Christenunie /SGP en CDA elkaar gevonden om samen verder te bouwen aan Zuidplas, zoals ze het akkoord omschrijven. Na het lezen van het akkoord  overheerst bij mij echter de teleurstelling. Ja, er staan mooie woorden in, zoals dat de gemeente in het kader van dienstverlening uitgaat van 'ja,mits' in plaats van 'nee, tenzij'. Dat spreekt mij aan. Ook is het fijn dat er een visie komt op het gebied van wonen en zorg. Het langer thuiswonen van ouderen vraagt om een dergelijke visie.

Maar helaas ik zie helemaal niets terug over toekomstige omvang van voldoende sociale huurwoningen, terwijl dit een belangrijk vraagstuk is voor de gemeente. Bijvoorbeeld de Vestia-problematiek in Nieuwerkerk aan de IJssel. De sociale huurwoningen in dit dorp worden door Vestia – naar verwachting binnen een paar jaar - verkocht en het is nog onzeker of andere woningcorporaties dit bezit kunnen overnemen. Dan de nieuwbouwopgave die de gemeente zich stelt voor de komende jaren, te weten 9.000 woningen bouwen tot 2030. Daarbij is niets te lezen hoe de partijen om willen gaan met sociale huur. Ook lees ik niets over de herstructurering van de jaren '50 wijk in Moordrecht. Voor het dorp Moordrecht en de huurders van deze 175 woningen heeft de sloop en nieuwbouw een grote impact.

Duurzaamheid wordt in het programma wel genoemd, maar het blinkt niet uit in ambities. Er wordt steun uitgesproken aan partijen die zich hier voor inzetten, dat klinkt sympathiek, maar niet meer dan dat. Er liggen grote mogelijkheden voor gemeenten om in ieder geval met corporaties, maar ook met andere partijen, samen hierin op te trekken. Jammer genoeg geen woord in het programma over wat de gemeente zelf gaat doen op het gebied van duurzaamheid, noch in hun gebouwen, waar ze zelf eigenaar van zijn, noch in het investeren in bewustwording en gedragsbeïnvloeding bij de inwoners. Meer gerichte eigen acties en activiteiten zou stimulerend zijn.

Kortom, voor mij is het coalitieprogramma er één van gemiste kansen. Gelukkig moet dit coalitieprogramma de komende weken nog concreter gemaakt worden. Hopelijk wordt mijn verwachting dan positief bijgesteld. Belangrijker dan de 'papieren' ambities van de gemeente is de praktijk in de komende jaren. Visie en daadkracht van het gemeentebestuur, dat is nodig. Ik blijf daarbij hameren op zichtbare en dus actieve betrokkenheid rond de sociale woningbouw en duurzaamheid.

Onderstaande blog  in Goudse Post en Kijk op Bodegraven  voor  aan onze huurders in Gouda en Bodegraven-Reeuwijk:

Te gek voor woorden! Huurders weer de klos?

Enkele weken geleden kwam premier Mark Rutte in politieke problemen over de wijze waarop het afschaffen van de dividendbelasting voor buitenlandse aandeelhouders van grote concerns wordt afgeschaft. De geloofwaardigheid van de premier kwam in het geding. Wat mij bij deze kwestie nog veel meer bezighoudt, is dat dit een gat slaat in de landelijke begroting en dat het kabinet dit wil opvullen door geld elders weg te halen.

Het is bijna niet te geloven, maar het plan is om een flink deel van de rekening van circa € 300 miljoen bij de woningcorporaties neer te leggen, via een nieuwe belasting ATAD genaamd. Het gaat hier om een bedrag van jaarlijks € 150 euro per sociale huurwoning (is € 12,50 per maand per huishouden). Dus nog weer meer lasten voor huurders van een sociale huurwoning; de mensen met de laagste inkomens in Nederland.

Dit is niet de eerste keer; jaren geleden werden woningcorporaties verplicht vennootschapsbelasting te gaan betalen. Terwijl een woningcorporatie niet eens een winst beogende instelling is. Sinds enkele jaren moeten corporaties een forse verhuurdersheffing betalen (ongeveer € 55,- per maand per huishouden). Dit heeft helaas geleid tot minder mogelijkheden om te investeren in bijvoorbeeld nieuwbouw of isolatie van woningen. En dan nu weer een nieuwe belasting. Een onbegrijpelijk plan. Het is écht te gek voor woorden. Weer eenzijdig de zwakste schouders zware lasten opleggen en dat in een tijd dat het Nederland voor de wind gaat. Volstrekt onrechtvaardig in mijn ogen. Terwijl aan woningcorporaties ook nog eens grote extra inspanningen worden gevraagd. Denk aan fors investeren in het verduurzamen van de woningen en extra nieuwbouw.

Dames en heren politici, of u nu actief bent in gemeenten, provincie of landelijk, laat uw stem horen en laat zien dat we in Nederland een beschaafde natie zijn. Laat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en niet andersom!

Ron de Haas
directeur-bestuurder

@ Wilt u op deze column reageren?
Stuur dan een e-mail naar ingesprek@mozaiekwonen.nl