Nieuwe afspraken tussen woningcorporaties en gemeente Zuidplas

Op maandag 12 december 2016 ondertekenden wethouder Jan Hordijk,  voorzitter Geert Boevink van Huurdersorganisatie Regio Hollands-Midden(HRHM), voorzitter Wilma Born-Prins van Huurdersbelang Moordrecht,  directeur Ron de Haas van woningcorporatie Mozaïek Wonen en directeur René Mascini van Woonpartners Midden-Holland  de nieuwe raamovereenkomst in Zuidplas. Het was voor het eerst dat de huurderskoepels van beide corporaties als volwaardig gesprekspartners bij de besprekingen aan tafel zaten.

Betaalbare sociale huurwoningen
In de overeenkomst staan afspraken over behoud en aanvulling van het aantal betaalbare sociale huurwoningen, grondprijzen, duurzaamheid van de woningen en een prettige leefomgeving in de gemeente Zuidplas. De afspraken zijn gebaseerd op de gemeentelijke Woonvisie en gelden voor een periode van de komende vier jaar. Wethouder Jan Hordijk: “Met deze raamovereenkomst gaan we stappen zetten in het woonbeleid, dat vervolgens moet leiden tot nog meer woongenot in Zuidplas. Ik juich dit uiteraard toe”.
De partners maken met woningcorporatie Vestia vanwege de bijzondere situatie waarin deze corporatie verkeerd separaat afspraken. Daarnaast gaan Mozaïek Wonen en De Woonmaat per 1 januari 2017 fuseren, zodat de twee eerdergenoemde corporaties Woonpartners en Mozaïek Wonen en hun huurdersverenigingen partij zijn in deze raamovereenkomst.
 
Extra bouwen
Om in de behoefte op langere termijn te voorzien is een inschatting gemaakt voor de aanvullende woningbouw. In de periode tot 2020 zouden er in totaal 800 sociale huurwoningen nodig zijn. Partijen zijn het echter met elkaar eens, dat dit gezien de beperkte mogelijkheden (o.a. beperkte beschikbare bouwlocaties) een ambitie is die op de korte termijn lastig te realiseren zal zijn. Als gezamenlijke opgave zien partijen de toenemende behoefte onder ouderen en 1-2-persoons-huishoudens.

Het sociale woningbouwprogramma gaat tot 2020 uit van de bouw van circa 45 woningen door Mozaïek Wonen plus de sloop en nieuwbouw van circa 185 sociale huurwoningen in de periode erna. Woonpartners gaat aan de slag met de bouw van circa 240 sociale huurwoningen. In 2016 zijn er reeds 32 eengezins(huur)woningen in het project De Jonge Veenen opgeleverd. Beide corporaties stellen zich garant voor het behoud van hun eigen aantallen sociale huurwoningen. “We zijn blij met het bereikte akkoord voor 4 jaar. Bij de nieuwbouw gaan we voortvarend door met het bouwen van sociale huurwoningen. Dat geldt ook voor het verduurzamen van de woningen” aldus René Mascini. De gemeente ziet beide corporaties als preferente partners waar bij mogelijk nieuwe ontwikkelingen in Moordrecht de gemeente zich in eerste instantie tot Mozaïek Wonen richt en in de dorpskernen Zevenhuizen, Moerkapelle en Nieuwerkerk ad IJssel eerst tot Woonpartners.

Invloed huurderskoepels
De beide huurderskoepels vroegen in de besprekingen speciaal aandacht voor uitbreiding van het aantal betaalbare huurwoningen en het bieden van meer mogelijkheden om de doorstroming vanuit de sociale huur naar de vrije sector en de koop te bevorderen. Beide corporaties stellen zich in de deze overeenkomst garant voor het minimaal in stand houden van het huidige aantal sociale huurwoningen met tenminste 75% onder de hoogste aftoppingsgrens (€ 628,- prijspeil 2016).