Samenwerking tussen Zuidplas en Mozaïek Wonen voor de Jaren 50 wijk in Moordrecht bezegeld

7-10-2021

Op donderdag 7 oktober hebben de gemeente Zuidplas en Mozaïek Wonen hun handtekeningen gezet onder de samenwerkingsovereenkomst voor de herontwikkeling van de Jaren 50 wijk in Moordrecht.

Met de ondertekening van deze overeenkomst wordt er een positieve stap gezet in de realisatie van het project "Jaren 50 wijk in Moordrecht". De huidige 175 sociale woningen in de  wijk voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Het gaat dan om zaken als comfort, energiezuinigheid en andere bouwkundige tekortkomingen. Er zijn daarnaast ook funderingsproblemen in een deel van de bestaande wijk. Het is dus nodig om de wijk te vernieuwen.

Over de transformatie van de Jaren 50 wijk wordt al een aantal jaren gesproken en gedacht. Op 16 december 2020 stemde de gemeenteraad in met de Nota van Uitgangspunten voor de herstructurering van de wijk. In de getekende samenwerkingsovereenkomst worden die afspraken tussen de Gemeente Zuidplas en Mozaiek uitgewerkt en afspraken gemaakt over de verdeling van kosten en over het ruilen van stukjes grond enzovoort. De belangrijkste kaders hiervoor zijn samen met bewoners, omwonenden, Mozaïek Wonen, het college en de gemeenteraad vastgesteld.

"Mozaïek Wonen en de gemeente Zuidplas hebben, net als de wijkbewoners, al jaren de wens om samen de Jaren 50 wijk opnieuw goed te maken voor de toekomst met sociale woningbouw," vertelt Ron de Haas, directeur-bestuurder van Mozaïek Wonen. "Met deze samenwerkingsovereenkomst kunnen we daar nu handen en voeten aan geven. Wij zijn blij met deze samenwerking met de gemeente. Samen willen we hierbij optrekken om tot een mooi doel te komen, namelijk een vernieuwde en toekomstbestendige Jaren 50 wijk waar het prettig wonen is."

De nieuwe woningen worden duurzaam gebouwd
De nieuwe woningen worden gasloos gebouwd en gaan voldoen aan duurzame eisen uit het bouwbesluit. Door de realisatie van dit project wordt een deel van de bestaande sociale woningvoorraad in Moordrecht verduurzaamd. Alle appartementen worden levensloopbestendig en ook zijn er liften aanwezig. Zo kunnen we iedere doelgroep bewoners een passend thuis bieden op deze mooie plaats naast het centrum. 

"De gesprekken die wij de afgelopen jaren met Mozaïek Wonen hebben gevoerd, en de daaruit voortvloeiende Nota van Uitgangspunten, zijn in deze samenwerkingsovereenkomst uitgewerkt," zegt een tevreden wethouder Jan Hordijk. Het stedenbouwkundigplan en het ontwerp dat er nu ligt zijn robuust en voldoen aan de hedendaagse woningbouweisen. De volgende stap is de wijziging van het bestemmingsplan waarna Mozaïek Wonen kan starten met de realisatie van de wijk. En dat is vooral voor de bewoners van de wijk belangrijk."

Ruim 100 parkeerplaatsen meer
Hiermee wordt binnen het project tegemoetgekomen aan de toenemende vraag naar parkeerplaatsen in de wijk. Daarnaast wordt de wijk zo ingericht dat er een betere verkeersafwikkeling en -veiligheid wordt gecreëerd.

Het plan wordt in 4 fases uitgevoerd
Er wordt gebouwd in een bewoonde omgeving. Door in fases te werken wordt de overlast zoveel mogelijke beperkt. Daarnaast blijft hiermee het aantal benodigde wisselwoningen beperkt en kan met een goed sociaal plan iedereen tijdig een woning worden aangeboden. 

De wens is om met deze binnenstedelijke ontwikkeling heel veel eisen op een klein oppervlak op te lossen. Daarom zijn er samen met de gemeenteraad en bewoners en omwonenden keuzes gemaakt tussen wonen, parkeren, bouwhoogten, groen, etc. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de in het beeldkwaliteitsplan omschreven dorpse sfeer.  

Wijziging bestemmingsplan
Om de nieuwe Jaren 50 wijk te kunnen bouwen moet het huidige bestemmingsplan gewijzigd worden. Met het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst tussen Mozaïek Wonen en de gemeente Zuidplas is het kostenverhaal van de gemeente wettelijk geregeld.