Ik ben huurder
Lees voor
Ik ben 
Huurder
Huur opzeggen

Huur opzeggen
Bent u van plan te verhuizen? Laat het ons tijdig weten. De minimum opzegtermijn is één maand. U kunt de huur op elke willekeurige dag van de maand via MIJN Mozaïek opzeggen. We maken dan een afspraak voor u met onze opzichter die bij u thuis langs komt. De opzichter loopt met u door de woning om te bekijken of alles nog in goede staat is. Ook krijgt u uitleg hoe u de woning aan ons moet opleveren.

Opzegtermijn

Als u de huur op 12 maart opzegt, dan is uw laatste huurdag 11 april. Wanneer deze dag in het weekend of op een feestdag valt, wordt de laatste huurdag automatisch de eerstvolgende werkdag.

Hoe eerder u de huur opzegt, hoe meer tijd wij hebben om een nieuwe huurder voor uw woning te vinden waarmee u wellicht de overname van spullen kunt regelen.

Verhuurdersverklaring

Soms vraagt Mozaïek Wonen, of een andere verhuurder, naar een verhuurdersverklaring. Deze verklaring kunt u downloaden, printen en invullen.

Lees meer over huur opzeggen

Huurverrekening
U betaalt de huur maandelijks vooruit. Vanzelfsprekend verrekenen wij teveel betaalde huur achteraf met u. Als u bijvoorbeeld de 11e april verhuist, dan krijgt u de teveel betaalde huur tot 30 april (19 dagen) van ons terug.

Overname spullen
Zodra u de huur opzegt gaan wij op zoek naar een nieuwe huurder. Als zich een geschikte kandidaat aandient kan deze contact met u opnemen om de woning te bezichtigen. U kunt bij de bezichtiging altijd vragen naar een geldige legitimatie en/of de voorlopige aanbiedingsbrief van Mozaïek Wonen.

Misschien wil de nieuwe bewoner wel uw gordijnen overnemen. Of de vloerbedekking in de slaapkamer. Daarover kunt u met elkaar afspraken maken. Wacht daar wel mee tot u zeker weet dat de kandidaat ook écht de woning krijgt toegewezen. Voor alle duidelijkheid: de nieuwe huurder is niet verplicht om iets van u over te nemen.

De (voor) oplevering
Ongeveer een week na de huuropzegging komt de opzichter bij u langs en loopt met u door de woning om te bekijken of alles nog in goede staat is. Als er bijvoorbeeld iets kapot is waar u volgens de huurovereenkomst verantwoordelijk voor bent, dan  krijgt u na een toelichting van de opzichter  ruimschoots de gelegenheid om dit te repareren. U kunt tevens met hem bespreken welke spullen u ter overname aan een volgende huurder wil aanbieden.

Zelf aangebrachte voorzieningen
Heeft u de woning verbeterd of zaken aangebracht en wilt u dat Mozaïek Wonen deze overneemt, dan is dat alleen mogelijk als deze onbeschadigd zijn en van goede kwaliteit. In de Woonwijzer staat in de “Klustabellen” welke zaken wij van u over kunnen nemen. De opzichter geeft dit bij de vooroplevering aan en controleert of er vooraf toestemming voor de aanpassingen is verstrekt.

Overname door de nieuwe huurder is alleen mogelijk op voorwaarde dat deze: 

 • voor het toekomstige onderhoud garant wil staan;
 • aansprakelijkheid aanvaardt bij schade als gevolg van de verandering;
 • verklaart de verandering ongedaan te maken bij het einde van zijn huur;
 • verklaart het gehuurde dan weer op te leveren in goede staat: heel, compleet, schoon en veilig.

Bij een aantal specifieke overnames, bijvoorbeeld keukenblok met inbouwapparatuur, is een zogeheten ‘driepartijencontract’ vereist: een contract tussen vertrekkende huurder, opvolgende huurder en Mozaïek Wonen. Informeer bij uw opzichter.
 
De eindoplevering
De laatste dag van de huurovereenkomst is tevens de dag van de eindoplevering. Wij komen dan opnieuw bij u langs om de sleutels in ontvangst te nemen. En we kijken of de lege woning in goede staat is. We letten daarbij o.a. op zaken als:

 • is de woning (bezem)schoon
 • zijn alle sleutels aanwezig
 • zijn alle ramen heel
 • zijn alle schroeven, spijkers en pluggen verwijderd

Boorgaten hoeft u niet te dichten. Dat doet Mozaïek Wonen voor u. Behalve boorgaten in wand- en vloertegels en in gevelmuur van verwijderde zonneschermen en schotelantenne.

 • zijn radiatoren en stopcontacten niet geschilderd
 • zitten er geen kleuren op muren, deuren of kozijnen die verhuurbaarheid schaden
 • is de vloerbedekking verwijderd
 • is de tuin in orde
 • is de schade door het verwijderen van de schotelantenne hersteld
 • zijn de zonder toestemming aangebrachte wijzigingen verwijderd
 • is verder alles heel en compleet

Let op: overhandig nooit de sleutels aan de nieuwe huurder.

Checklist verhuizen
een maand voor de verhuizing

 • huur opzeggen
 • telefoon laten overschrijven
 • afdeling Burgerzaken informeren
 • verhuisservice aanvragen bij postagentschap of via www.post.nl
 • adreswijzigingen versturen
 • verzekeringen aanpassen
 • verhuisdozen regelen

twee weken voor de verhuizing

 • alvast wat spullen inpakken
 • extra vuilniszakken kopen
 • oppas regelen voor kinderen/huisdieren op de verhuisdag
 • kranten bewaren om mee in te pakken
 • afspraak maken voor ophalen grofvuil

een dag voor de verhuizing

 • parkeerplaats voor de verhuiswagen organiseren
 • koelkast en vriezer ontdooien
 • vloerbedekking losmaken en meubels demonteren

voor de oplevering van de woning

 • woning leeg- en schoonmaken
 • sleutels van de woning verzamelen
 • zorgen dat alles heel en compleet is
 • meterstanden opnemen en doorgeven aan water- en energieleverancier.

Wanneer het gaat om een woning waarvoor een huisvestingsvergunning nodig is, dan zal de medehuurder ook over deze vergunning moeten beschikken om de bewoning voort te mogen zetten. Dit geldt niet wanneer de medehuurder de status van echtgenoot of geregistreerd partner heeft of bij het overlijden van de huurder. In beide gevallen mag de medehuurder de bewoning zonder meer voortzetten.

Vanzelfsprekend is de woning in kwestie het hoofdverblijf van de kandidaat-medehuurder. En hij of zij kan aantoonbaar de huur betalen als dat nodig is. Tot slot kijken we, conform de regels voor woningtoewijzing, of de woning ‘passend’ is. Als voorbeeld: een tweekamerwoning is niet passend voor twee volwassenen en drie kinderen.

Uitsluitingen
Mozaïek Wonen is wettelijk verplicht om de schaarse, betaalbare woonruimte zo eerlijk mogelijk te verdelen. Daarom onderzoeken we iedere aanvraag voor medehuurderschap zorgvuldig. Want helaas komt het regelmatig voor dat mensen proberen op deze manier iemand ‘door de achterdeur’ aan een woning te helpen. Daaraan werken we natuurlijk niet mee.

Kinderen
Het medehuurderschap wordt niet verleend aan inwonende (klein)kinderen van de huurder. Zo’n relatie is immers niet gericht op het doen ontstaan van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Integendeel: het is juist de bedoeling dat kinderen op een gegeven moment het ‘ouderlijk nest’ verlaten. Hier wordt dus volgens de wet niet voldaan aan het criterium ‘duurzaam’. Maar…misschien bent u de uitzondering die deze regel bevestigt. Indien u dat zo ziet, leg uw aanvraag dan gewoon aan ons voor. Mozaïek geeft u binnen twee weken uitsluitsel.

Bij vertrek
Bij echtscheiding, of bij ontbinding van het geregistreerd partnerschap, bepaalt u zelf, al dan niet met tussenkomst van de kantonrechter, wie de woning blijft bewonen. In alle overige gevallen van medehuurderschap zal bij vertrek van de huurder uit een sociale huurwoning aan de hand van de huisvestingsverordening worden bezien of de medehuurder de woning mag blijven bewonen. Bij een vrije sectorwoning geldt die beperking niet.

Bij overlijden
Bij overlijden gelden nog enkele bijzondere regels. Als het een echtgenoot c.q. geregistreerd partner betreft mag de achterblijvende partner de woning blijven bewonen. En dat geldt, zoals eerder opgemerkt, ook voor de samenwoner zonder boterbriefje, die op dat moment van overlijden van de huurder al een erkend medehuurder is. Een nieuwe huisvestingsvergunning heeft deze medehuurder dan niet nodig. In alle overige gevallen van medehuurderschap zal bij overlijden van de huurder van een sociale huurwoning aan de hand van de huisvestingsverordening worden bezien of de medehuurder de woning mag blijven bewonen.

Vergeten aan te vragen
Het kan ook voorkomen dat wél sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding (langer dan twee jaar), terwijl geen medehuurderschap is aangevraagd. Bij overlijden van de huurder mag de huisgenoot dan in ieder geval nog zes maanden de woning blijven huren. In die periode kan de huisgenoot alsnog een aanvraag indienen bij Mozaïek Wonen om voor onbepaalde tijd in de woning te mogen blijven. Als de huisgenoot in aanmerking komt voor een huisvestingsvergunning is de kans aanwezig dat we het verzoek kunnen honoreren.


Dat kunt u doen met het aanvraagformulier inwoning.

Het volledig ingevulde formulier neemt Mozaïek Wonen binnen tien werkdagen in behandeling. Heeft Mozaïek Wonen aanvullende vragen of is uw aanvraag onduidelijk, dan nemen wij binnen die termijn contact met u op.


Hoe werkt het?
De huurder zorgt altijd zelf voor de huurbetaling. De huurovereenkomst tussen de huurder en Mozaïek Wonen blijft gedurende de huisbewaarderovereenkomst bestaan. Bij huisbewaarderschap zijn drie partijen betrokken. Mozaïek Wonen, de huurder en de huisbewaarder. Tussen u en de huisbewaarder bestaat geen huurovereenkomst, maar een huisbewaarderschapsverklaring.

De huisbewaarder heeft geen enkel recht op de woning of op vervangende woonruimte na beëindiging van het huisbewaarderschap. Als na deze periode de oorspronkelijke huurder niet teruggekeerd is in de woning, dan moet de huisbewaarder toch de woning verlaten. Blijft de huisbewaarder in de woning, dan is er sprake van illegale bewoning en kan er een ontruimingsprocedure tegen de huisbewaarder begonnen worden.

Hoe lang mag huisbewaarderschap?
De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal drie maanden en maximaal één jaar. Na dit jaar is verlenging alleen in uitzonderingsgevallen mogelijk met maximaal drie maanden.

Wanneer kan ik huisbewaring aanvragen?
Huisbewaring aanvragen kan wanneer u als hoofdhuurder:
• voor werk buiten de regio moet zijn,
• in verband met studie buiten de regio woonachtig moet zijn,
• in verband met langdurige verpleging opgenomen wordt of
• vanwege detentie afwezig bent of
• vanwege een 'wereldreis'
• bij "proef samenwonen"

De hoofdhuurder kan/moet dit aantonen door een kopie te overleggen van de reispapieren, de arbeids- of studieovereenkomst, waaruit de duur van de overeenkomst blijkt, een verklaring waaruit de medische noodzaak blijkt tot langdurige opname of waaruit detentie blijkt.

Bovendien kan huisbewaring nu ook bij “proef samenwonen”. U kunt dan maximaal 1 jaar lang uitproberen of samenwonen een goed idee is. Gaat het samenwonen helaas niet goed dan kunt u weer terug in uw eigen woning. Als het samenwonen wel goed gaat, dan moet u de huur beëindigen en de huisbewaarder de woning verlaten.

Als u om hierboven genoemde redenen geen gebruik maakt van de woning, moet u bij Mozaïek Wonen een aanvraag tot huisbewaring indienen.

Voorwaarden
Aan het huisbewaarderschap zijn een aantal voorwaarden verbonden:
• er mag niet eerder een huisbewaarderschap zijn geweest;
• een huisbewaarderschap wordt voor maximaal één jaar afgesloten;
• u mag geen huurachterstand hebben of hebben gehad;
• de beoogde huisbewaarder mag niet in negatieve zin bij ons bekend 
   staan;
• het huisbewaarderschap mag niet worden aangevraagd met het doel de kamer door derden te laten onderhuren;
• de huurder blijft gedurende de huisbewaarderovereenkomst de huur betalen.

U mag als huurder geen hogere vergoeding aan de huisbewaarder vragen dan de huur die u aan Mozaïek Wonen betaalt. U mag ook geen overname- of bemiddelingskosten vragen.
Voldoet u niet aan alle bovengenoemde voorwaarden, dan heeft Mozaïek Wonen de mogelijkheid uw aanvraag af te wijzen. Als wij uw aanvraag goedkeuren, dan wordt u samen met de beoogde huisbewaarder uitgenodigd om de huisbewaarderovereenkomst te ondertekenen.

Beëindiging van huisbewaring
Huisbewaring eindigt aan het einde van de afgesproken periode, maar ook als u als huurder niet in de woning terugkeert. U dient dan de huurovereenkomst te beëindigen en de huisbewaarder moet toch vertrekken. 


Vanaf 1 september 2021 mag het begrip starter in de verordening verruimd worden. Dit betekent dat bewoners van sociale huurwoningen, die bij het ingaan van het huurcontract jonger waren dan 30 jaar en die wonen in een sociale huurwoning met 1 of 2 kamers (maximaal 1 slaapkamer) gelabeld voor jongeren, dus mogen reageren als starter. Dit geldt ook wanneer je inmiddels ouder bent dan 30 jaar, maar nog steeds in zo’n woning woont. Het gaat namelijk om het moment dat je de woning bent gaan huren.

Dit experiment wordt voor de duur van 2 jaar ingevoerd, tot september 2023.


Waar kunnen we u mee helpen?

Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op onze website? Neem dan contact met ons op via onderstaande button.