​Servicekosten

Bij het aangaan van een huurovereenkomst wordt een prijs overeengekomen tussen een huurder en een verhuurder. In veel gevallen bestaat deze prijs uit een kale huurprijs voor de woning en een voorschotbedrag voor "leveringen van bijkomende leveringen en diensten". Dit laatste is de wettelijke aanduiding, maar het wordt ook aangeduid als servicekosten. Mozaïek Wonen rekent deze kosten door aan de huurder. Daar zijn vooraf afspraken over gemaakt in de huurovereenkomst.

Er zijn twee soorten servicekosten, de verrekenbare en de niet-verrekenbare servicekosten.

Niet-verrekenbare servicekosten zijn kosten waarvoor een vast bedrag per maand betaald wordt en waarbij geen verrekening plaats vindt aan het eind van een jaar (bijvoorbeeld glasfonds).

Verrekenbare servicekosten zijn servicekosten waarvan de hoogte niet exact per maand is te bepalen, maar uiteindelijk moeten de werkelijke kosten in rekening gebracht worden. Daarom wordt er een maandelijks voorschot betaald naast de huur en wordt na afloop van het jaar een afrekening opgemaakt.

Welke servicekostenposten zijn er?

Welke servicekosten worden genoemd in het huurcontract is afhankelijk van de woning of het complex. De servicekosten die worden betaald hebben namelijk te maken met de specifieke voorzieningen en diensten die worden aangeboden bij uw woning of appartement.

De mogelijke verrekenbare servicekostenposten zijn onder andere:

  • verwarming (stookkosten)
  • elektra voor portiek
  • galerijverlichting en liftgebruik
  • onderhoud van tuinen
  • het beschikbaar stellen van recreatieruimten
  • huismeesterdiensten
  • het schoonhouden van algemene ruimten
  • ramen wassen

Onder de niet-verrekenbare servicekostenposten valt:

  • het glasfonds

Voor zonnepanelen gelden aparte regels. Dan kan een gebruiksvergoeding via de servicekosten worden doorberekend.

Wanneer en hoe worden de servicekosten verrekend?

De afrekening van de servicekosten gebeurt per kalenderjaar, waarbij Mozaïek Wonen wettelijk tot 6 maanden na het einde van het kalenderjaar (dus tot 1 juli) de tijd heeft om een verrekenoverzicht te versturen. In dit verrekenoverzicht worden alle servicekostenposten apart benoemd en uitgelegd. Daarna staat er of u geld terug krijgt of juist moet bijbetalen. Erg kleine bedragen, van 2 euro of kleiner, betalen we niet terug vanwege de administratieve handelingen. Aan de andere kant vorderen we bedragen van 7 euro of lager ook niet terug van huurders.

Wat zijn de voorwaarden voor wijziging van het servicekostenpakket?

Het servicekostenpakket mag slechts één keer per jaar worden gewijzigd, en wel op het moment dat de verrekening van het voorgaande kalenderjaar aan de huurder wordt verstrekt (zie 3). Als u in een op zichzelf staande woning woont, dan kunnen de servicekosten alleen met uw instemming wijzigen.

Wanneer het gaat om het wijzigingen van het leveringen van zaken of diensten die slechts aan een aantal huurders gemeenschappelijk kunnen worden geleverd, kunnen de servicekosten ook worden gewijzigd op basis van een meerderheidsbesluit. In dit geval kan de wijziging worden doorgevoerd als 70% of meer van de huurders instemt met de wijziging. Dit wijziging geldt dan voor alle huurders.

Voor een beleidswijziging met betrekking tot de servicekosten geldt dat de huurdersorganisatie op basis van de Overlegwet (WOHV) een instemmingsrecht heeft.