Ik ben huurder

Lees voor
Ik ben 
Huurder

Servicekosten 

Bij het aangaan van een huurovereenkomst wordt een prijs overeengekomen tussen een huurder en een verhuurder. In veel gevallen bestaat deze prijs uit een kale huurprijs voor de woning en een voorschotbedrag voor "leveringen van bijkomende leveringen en diensten". Dit laatste is de wettelijke aanduiding, maar het wordt ook aangeduid als servicekosten. Mozaïek Wonen rekent deze kosten door aan de huurder. Daar zijn vooraf afspraken over gemaakt in de huurovereenkomst.

Afrekening servicekosten 2022
Vanaf halverwege maart ontvangt u weer de afrekening van de servicekosten over 2022. Hierin staat of u geld terug krijgt of moet bijbetalen. 

De kosten zijn lager uitgevallen
Om de gestegen kosten te drukken, heeft de overheid het 2e half jaar van 2022 (1 juli tot en met 31 december) de BTW over de energie van 21% naar 9% verlaagd. In die maanden zijn de kosten daardoor dus lager uitgevallen. Dit bedrag is al verrekend op uw afrekening. Let wel op: vanaf 1 januari 2023 is de BTW weer 21%, dus betaalt u weer het normale tarief.  

Verrekenbare en de niet-verrekenbare servicekosten.

Niet-verrekenbare servicekosten zijn kosten waarvoor een vast bedrag per maand betaald wordt en waarbij geen verrekening plaats vindt aan het eind van een jaar (bijvoorbeeld glasfonds).

Verrekenbare servicekosten zijn servicekosten waarvan de hoogte niet exact per maand is te bepalen, maar uiteindelijk moeten de werkelijke kosten in rekening gebracht worden. Daarom wordt er een maandelijks voorschot betaald naast de huur en wordt na afloop van het jaar een afrekening opgemaakt.

Servicekosten stroomverbruik en/of verwarmingskosten 2022/2023

In de brief over jaarlijkse huurverhoging 2022 die huurders voor 1 mei ontvangen, staan de aanpassingen van de servicekosten per 1 juli 2022. De maandelijkse servicekosten (ook wel voorschotten genoemd) voor stroomverbruik en/of verwarmingskosten gelden tot 31 december 2022. Ondanks de gestegen energieprijzen stijgen de kosten tot eind dit jaar niet, bij gelijkblijvend gebruik. Dit komt omdat Mozaïek Wonen nog een vast contract heeft afgesloten tot eind 2022 met daarin lage energieprijzen. Dit is gunstig voor de afrekening van het stroom- en gasverbruik in 2022.

Nieuw energiecontract vanaf januari 2023
Afgelopen zomer heeft Mozaïek Wonen een nieuw contract voor 3 jaar afgesloten met de huidige energieleverancier Main Energie.

Hogere energieprijzen, hogere servicekosten
De energieprijzen in het nieuwe contract passen bij de hoge prijzen op de energiemarkt. Daardoor ontkomen we er helaas niet aan dat de servicekosten voor stroomverbruik en/of verwarmingskosten per 1 januari 2023 flink omhoog gaan. Dit is natuurlijk geen fijn bericht.
 
Voorkomen veel bijbetalen
Mozaïek Wonen probeert door de extra aanpassing van het voorschot per 1 januari 2023 te voorkomen dat u veel moet bijbetalen bij de eindafrekening over 2023, die u in 2024 ontvangt.

Heeft u nog vragen?
U kunt een e-mail sturen naar info@mozaiekwonen.nl of bellen naar ons Woonservicepunt 0182 – 69 29 69. 

Welke servicekostenposten zijn er?

Welke servicekosten worden genoemd in het huurcontract is afhankelijk van de woning of het complex. De servicekosten die worden betaald hebben namelijk te maken met de specifieke voorzieningen en diensten die worden aangeboden bij uw woning of appartement.

De mogelijke verrekenbare servicekostenposten zijn onder andere:

 • verwarming (stookkosten)
 • elektra voor portiek
 • galerijverlichting en liftgebruik
 • onderhoud van tuinen
 • het beschikbaar stellen van recreatieruimten
 • huismeesterdiensten
 • het schoonhouden van algemene ruimten
 • ramen wassen

Onder de niet-verrekenbare servicekostenposten valt:
het glasfonds

Voor zonnepanelen gelden aparte regels. Dan kan een gebruiksvergoeding via de servicekosten worden doorberekend.

Wanneer en hoe worden de servicekosten verrekend?

De afrekening van de servicekosten gebeurt per kalenderjaar, waarbij Mozaïek Wonen wettelijk tot 6 maanden na het einde van het kalenderjaar (dus tot 1 juli) de tijd heeft om een verrekenoverzicht te versturen. In dit verrekenoverzicht worden alle servicekostenposten apart benoemd en uitgelegd. Daarna staat er of u geld terug krijgt of juist moet bijbetalen. Erg kleine bedragen, van 2 euro of kleiner, betalen we niet terug vanwege de administratieve handelingen. Aan de andere kant vorderen we bedragen van 7 euro of lager ook niet terug van huurders.

Wat zijn de voorwaarden voor wijziging van het servicekostenpakket?

Het servicekostenpakket mag slechts één keer per jaar worden gewijzigd, en wel op het moment dat de verrekening van het voorgaande kalenderjaar aan de huurder wordt verstrekt. Als u in een op zichzelf staande woning woont, dan kunnen de servicekosten alleen met uw instemming wijzigen.

Wanneer het gaat om het wijzigingen van het leveringen van zaken of diensten die slechts aan een aantal huurders gemeenschappelijk kunnen worden geleverd, kunnen de servicekosten ook worden gewijzigd op basis van een meerderheidsbesluit. In dit geval kan de wijziging worden doorgevoerd als 70% of meer van de huurders instemt met de wijziging. Dit wijziging geldt dan voor alle huurders.

Voor een beleidswijziging met betrekking tot de servicekosten geldt dat de huurdersorganisatie op basis van de Overlegwet (WOHV) een instemmingsrecht heeft.


Kom ik in aanmerking voor huurverlaging?
Dat hangt af van de hoogte van uw huur en uw inkomen. De huurverlaging geldt voor huurders van een sociale huurwoning bij een woningcorporatie met een in verhouding laag inkomen en hoge huur. Bij de huurprijs gaat het om huurders met een kale huurprijs boven de voor hen geldende aftoppingsgrens. 
Het gaat om de volgende categorieën.

​Type huishouden ​Inkomen tot inkomensgrens Huurverlaging naar
​Eén persoon ​Tot en met € 23.725,- ​€ 633,25
​Eén persoon, AOW gerechtigd op 1 jan. '21 ​Tot en met € 23.650,- ​€ 633,25
Meerdere personen ​Tot en met 32.200,- ​Twee personen:
€ 633,25
Meer dan twee personen: € 678,66 
Meerdere personen, waarvan minimaal één persoon AOW-gerechtigd is op 1 jan. '21 ​Tot en met € 32.075,- ​Twee personen:
€ 633,25
Meer dan twee personen: 678,66

De Belastingdienst kijkt naar het vastgestelde inkomen over 2019. Heeft u na 2019 een inkomensdaling gehad, waardoor u al minstens zes maanden een lager inkomen hebt dan de inkomensgrens? Dan heeft u ook recht op huurverlaging, maar dan moet u het wel zelf aanvragen bij de corporatie.

Hoeveel wordt de huur verlaagd?
Dat hangt van de huidige hoogte van de huur af. De huur wordt verlaagd tot net onder de aftoppingsgrens die geldt voor uw type huishouden. Is uw huur veel hoger dan de aftoppingsgrens? Dan krijgt u dus een fikse huurverlaging. Zit u maar een paar euro boven de aftoppingsgrens? Dan gaat het om een kleine huurverlaging.

Wat is de aftoppingsgrens? 
De aftoppingsgrens is een grens die ingesteld is om te voorkomen dat mensen een woning huren die duurder is dan wat ze eigenlijk kunnen betalen. Mensen met een huur boven deze grens ontvangen niet of niet de volledige huurtoeslag meer.

Welke huur wordt verlaagd? 
De kale huur. Dit wordt ook wel 'netto huur' genoemd. Om huurverlaging te kunnen krijgen moet uw kale huur boven de aftoppingsgrens liggen. Let op: het bedrag dat u maandelijks aan uw verhuurder betaalt kan hoger zijn dan de kale huur. Sommige huurders betalen ook kosten voor gas, water, licht aan hun verhuurder. Die kosten tellen niet mee. Ook de servicekosten die u kunt hebben als u in een appartement woont tellen niet mee.

Hoe weet ik wat mijn kale huur is?
Ieder jaar krijgt u een brief over de huurverhoging (alleen niet in 2021). Daar staat in wat uw kale huur (netto huur) is en wat uw eventuele servicekosten zijn. Bij de huurverlaging gaat het om de kale huur. U kunt uw netto huur ook opvragen bij ons Woonservicepunt of nazien in MIJN Mozaïek. 

Heeft huurverlaging invloed op de huurtoeslag?
De huurtoeslag is afhankelijk van inkomen, samenstelling huishouden en de hoogte van de huur. Het kan dus zijn dat u na de huurverlaging iets minder huurtoeslag krijgt. Omdat de huurverlaging gaat over het deel van de huur (boven de aftoppingsgrens) waar de huurtoeslag niets of slechts veertig procent van vergoed, gaat u er door een huurverlaging wel altijd op vooruit. Per huishouden komt de gemiddelde netto-besparing aan huurlasten neer op € 40,-, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken berekend. 

Moet ik de huurverlaging zelf aanvragen?
Viel u in 2019 al in de inkomenscategorie waarmee u recht heeft op huurverlaging? Dan hoeft u niets te doen. De corporatie moet u uiterlijk op 1 april 2021 een voorstel doen voor huurverlaging.Heeft u na 2019 een inkomensdaling gehad waarmee u in de categorie voor huurverlaging bent beland? Dan moet u de huurverlaging zelf aanvragen. Als uw inkomen tenminste zes maanden onder de geldende inkomensgrens ligt heeft u recht op huurverlaging.

Welke gegevens moet ik aanleveren als ik huurverlaging aanvraag?
Als u zelf huurverlaging aanvraagt, moet u enkele gegevens bij ons aanleveren. Wij hebben de volgende gegevens van u nodig: 

 • Salarisstroken, een verklaring van de boekhouder (als u ZZP’er bent) of uitkeringsspecificaties van de laatste zes maanden tot aan uw aanvraag van alle leden van uw huishouden. Het inkomen van kinderen tot 27 jaar telt niet mee. 
 • Een verklaring over de huidige samenstelling van uw huishouden. Huurders uit Moordrecht en Gouderak moeten een uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) aanleveren waarop de huishoudsamenstelling te zien is. Voor huurders uit Gouda en Bodegraven kan Mozaïek Wonen zelf de check in het GBA uitvoeren.
 • Het kan voorkomen dat wij u vragen om op ons kantoor in te loggen op de website van de belastingdienst of op de website van het UWV om uw inkomensdaling te controleren.  

Wij hebben deze gegevens nodig om te bepalen of u recht heeft op de eenmalige huurverlaging. De inkomensdaling moet tenminste zes maanden achter elkaar duren op het moment van de aanvraag. 

Moet ik bewijs meesturen als ik de huurverlaging zelf aanvraag?
Ja. Huurders die zelf huurverlaging aanvragen moeten kunnen aantonen dat ze minstens zes maanden een inkomen hebben onder de voor hen geldende inkomensgrens. Hierbij valt te denken aan recente salarisstroken, uitkeringsspecificaties of een verklaring van de boekhouder als u ZZP-er bent. En een verklaring over de actuele samenstelling van het huishouden. 

Vanaf wanneer kan ik aanvragen?

Huurders met een inkomensdaling na 2019 kunnen vanaf 1 januari 2021 huurverlaging aanvragen. Huurverlaging kan het hele jaar worden aangevraagd.

Wanneer gaat de huurverlaging in?
Op de eerste dag van de 2e maand na de datum van het voorstel. Als uw corporatie u in maart een huurverlagingsvoorstel stuurt gaat de huurverlaging dus in op 1 mei. 

Bij wie moet ik aanvragen?
Bij de woningcorporatie die de woning aan u verhuurt. 

Niet eens met ons besluit? 
Doet Mozaïek Wonen u geen voorstel tot huurverlaging, of een voorstel waar u het niet mee eens bent? Dan kunt u bezwaar indienen bij de Huurcommissie. 

Huurders die al in 2019 een inkomen hadden dat recht gaf op huurtoeslag moeten dan binnen zes weken na 1 april 2021 een bezwaar indienen bij de Huurcommissie. 

Huurders die na 2019 in de inkomenscategorie zijn terechtgekomen waarmee ze recht hebben op huurverlaging, en die zelf een verzoek tot huurverlaging hebben gedaan, kunnen tot zes weken na de reactie van de corporatie een bezwaar indienen bij de Huurcommissie. Een corporatie moet binnen drie weken reageren op een verzoek tot huurverlaging.


Wij streven ernaar om snel telefonisch contact met u op te nemen indien uw huurbetaling niet op tijd is gelukt. Daarom bellen wij niet alleen tijdens kantooruren, maar ook ’s avonds (tot uiterlijk 21 uur) of op zaterdagochtend. Indien nodig attenderen wij u erop dat de huur altijd vóór de 1e van de nieuwe maand betaald moet worden.

ls er sprake is van een betalingsprobleem zoeken we samen met u naar een oplossing, bijvoorbeeld in de vorm van een betalings- of inloopregeling. Zo kunnen we samen in veel gevallen voorkomen dat een huurachterstand onnodig verder oploopt.

In het Sociaal Huurakkoord is afgesproken dat huurders met een laag inkomen en een relatief hoge huur een huurverlaging of een bevriezing kunnen aanvragen.

Hoe zit dat nu precies? Wanneer kom je hiervoor in aanmerkingkrijgen? Hoe vraag je het aan en waar controleren wij op? Kijk op de pagina Huurverlaging voor meer informatie of neem contact op met ons Woonservicepunt.

U kunt via het huurdersportaal MIJN Mozaïek uw huurprijs inzien, uw huur betalen en eventueel online een betalingsregeling aanvragen.

Mozaïek Wonen maakt gebruik van AcceptEmail. Dit is een digitale acceptgiro die u rechtstreeks van Mozaïek Wonen ontvangt, gewoon in uw eigen e-mail inbox. Met AcceptEmail kunt u snel, veilig en gemakkelijk – met slechts een paar muisklikken - uw huur of huurachterstand betalen. Vanaf uw laptop, tablet of zelfs via uw smartphone. U hoeft geen betaalgegevens zoals IBAN en betaalkenmerk meer in te typen. Dat scheelt u tijd en moeite en u kunt zich niet vergissen bij de betaling. Bovendien ziet u direct dat uw betaling bij Mozaïek Wonen goed is ontvangen. U herkent een AcceptEmail aan het betaalstrookje bovenin de mail.

Wanneer krijgt u een AcceptEmail van Mozaïek Wonen?
Is het Mozaïek Wonen niet gelukt om een automatische incasso-opdracht uit te voeren? Of bent u te laat met het overmaken van de maandhuur? Dan kunt u vanaf nu een AcceptEmail betaalverzoek van Mozaïek Wonen ontvangen om de huurachterstand te voldoen.

Hoe betaalt u met behulp van AcceptEmail?
Betalen met AcceptEmail is eenvoudig. U klikt op het iDeal-logo in de betaalstrook en u komt direct op de iDeal-betaalpagina. Dit is de veilige en betrouwbare omgeving voor internetbankieren van o.a. ABN AMRO Bank, ASN Bank, Knab, Fortis, ING, Rabobank, SNS Bank, Triodos Bank, SNS Regio Bank en Van Lanschot Bankiers.

Hoe herken ik een AcceptEmail?
U herkent een AcceptEmail aan het betaalstrookje bovenin de mail.

Hoe werkt AcceptEmail?
Kijk hier voor een kort filmpje over betalen met AcceptEmail.

Waarom krijg ik een AcceptEmail?

U kunt een AcceptEmail ontvangen van Mozaïek Wonen als het niet is gelukt om uw maandhuur te incasseren via automatische incasso. Ook sturen wij een AcceptEmail als u zelf te laat bent met het betalen van de huur, bijvoorbeeld via internetbankieren.

Ik heb me niet opgegeven voor AcceptEmails. Mag Mozaïek Wonen die dan zomaar sturen?
Ja, dat mag. Omdat u huurder bent van Mozaïek Wonen, mogen wij u deze service e-mail sturen. Dit is wettelijk toegestaan. Bovendien maken wij het betalen hiermee vooral gemakkelijker voor u.

Is AcceptEmail veilig?
Ja. Omdat AcceptEmail voor de betaling gebruik maakt van iDEAL en internetbankieren van uw eigen bank, is het volkomen veilig. De betaling loopt dus via uw eigen betaalrekening. U ziet precies hoeveel u betaalt en naar welke bankrekening uw betaling gaat, nl. naar de bankrekening van Mozaïek Wonen.

U kunt bovendien zien dat de iDEAL betaling altijd wordt gestart vanaf een beveiligde AcceptEmail transactiepagina, dit is een zogenaamde ‘SSL beveiligde’ pagina.

Hoe herken ik een echte AcceptEmail?
In de AcceptEmail is een aantal duidelijke herkenningspunten ingebouwd. Betalen begint en eindigt altijd op beveiligde webpagina’s van AcceptEmail. Bovendien kunt u het afzenderadres (Mozaïek Wonen), het huurbedrag en de omschrijving controleren. Als het goed is, herkent u deze gegevens omdat u huurder bent van een woning bij Mozaïek Wonen.

Wat heb ik nodig om een AcceptEmail te kunnen betalen?
Om een AcceptEmail te kunnen betalen heeft u een computer met internetverbinding nodig en een betaalrekening waarmee u kunt internetbankieren. In Nederland kan bijvoorbeeld worden betaald met iDEAL vanuit ABN AMRO, ASN Bank, Friesland Bank, ING, Rabobank, RegioBank, SNS Bank, Triodos Bank en Van Lanschot Bankiers.

Ik zie de plaatjes niet in de AcceptEmail. Wat kan ik doen om deze wel te kunnen zien?
Het kan zijn dat u de AcceptEmail of de plaatjes in de mail niet volledig ziet. Klik dan met uw rechtermuisknop op een niet juist getoond plaatje en kies voor ‘afbeeldingen tonen’ of ‘afbeeldingen downloaden’. U staat dan toe dat de afbeeldingen getoond mogen worden.

Ik heb zojuist betaald. Hoe kan ik dat controleren?
Na uw betaling verandert de status in de betaalstrook (bovenaan de AcceptEmail) van ‘Te betalen’ (blauwe kleur) in ‘Betaald’ (groene kleur). Om deze nieuwe status te kunnen zien, moet u de e-mail eerst sluiten en daarna opnieuw openen. Dan ziet u altijd de actuele status. Een AcceptEmail met een groene strook geeft u dus de zekerheid dat uw betaling goed is ontvangen door Mozaïek Wonen. U hoeft zich hierover dus geen zorgen meer te maken!

Ik heb een AcceptEmail ontvangen, maar volgens mij is het bedrag niet juist. Wat kan ik doen?
Heeft u een vraag over het te betalen bedrag? Of over de reden van de betalingsherinnering? Belt u dan tijdens kantooruren met ons Woonservicepunt op nummer (0182) 69 29 69. U kunt ook een reply e-mail sturen op de AcceptEmail.

Kan ik ook op een andere manier betalen?
U kunt het openstaande bedrag ook overmaken naar het bankrekeningnummer van Mozaïek Wonen. Dit nummer staat onderaan de AcceptEmail die u heeft ontvangen. Vergeet dan niet het betaalkenmerk bij uw betaling te vermelden. 

Kan ik een AcceptEmail doorsturen naar iemand anders die voor mij de huur betaalt?
Ja, dat is mogelijk. Via de optie ‘stuur door’ (of ’forward’) in uw e-mailprogramma stuurt u de AcceptEmail door naar een andere ontvanger. Dit kan bijvoorbeeld een familielid zijn die voor u de huurbetaling in orde maakt. Als de persoon naar wie u de AcceptEmail heeft doorgestuurd deze heeft betaald, dan kunt u dit ook zien aan de AcceptEmail in uw eigen email inbox: de blauwe balk is dan groen geworden.

Kan een AcceptEmail per ongeluk twee keer betaald worden?
Nee, dat kan niet. Een AcceptEmail is beveiligd en kan niet per ongeluk twee keer betaald worden. Na uw betaling wordt de AcceptEmail betaalstrook groen (status ‘betaald’), waarna de betaallink niet meer werkt.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?
Uw gegevens worden bewaard volgens de regels van privacybescherming (Wbp). AcceptEmail gebruikt de gegevens alleen om de betaling mogelijk te maken. De gegevens worden dus niet gebruikt voor marketing doeleinden. Lees hier meer over de Wbp.

Wat kost AcceptEmail?
AcceptEmail is voor u als huurder van Mozaïek Wonen gratis.

Wat moet ik doen als ik een AcceptEmail van Mozaïek Wonen heb ontvangen en deze per ongeluk uit mijn e-mailbox heb verwijderd?
U kunt zich eventueel bij AcceptEmail gratis registreren met uw e-mailadres. Als u daarna inlogt, kunt u alle AcceptEmails die sinds uw registratie naar uw e-mailadres zijn gestuurd, terugvinden. U kunt een AcceptEmail vervolgens zélf opnieuw naar uw eigen e-mailadres versturen.


Niet-verrekenbare servicekosten zijn kosten waarvoor een vast bedrag per maand betaald wordt en waarbij geen verrekening plaats vindt aan het eind van een jaar (bijvoorbeeld glasfonds).

Verrekenbare servicekosten zijn servicekosten waarvan de hoogte niet exact per maand is te bepalen, maar uiteindelijk moeten de werkelijke kosten in rekening gebracht worden. Daarom wordt er een maandelijks voorschot betaald naast de huur en wordt na afloop van het jaar een afrekening opgemaakt.

Welke servicekosten worden genoemd in het huurcontract is afhankelijk van de woning of het complex. De servicekosten die worden betaald hebben namelijk te maken met de specifieke voorzieningen en diensten die worden aangeboden bij uw woning of appartement.

De mogelijke verrekenbare servicekostenposten zijn onder andere:
• verwarming (stookkosten)
• elektra voor portiek
• galerijverlichting en liftgebruik
• onderhoud van tuinen
• het beschikbaar stellen van recreatieruimten
• huismeesterdiensten
• het schoonhouden van algemene ruimten
• ramen wassen

Onder de niet-verrekenbare servicekostenposten valt:
het glasfonds

Voor zonnepanelen gelden aparte regels. Dan kan een gebruiksvergoeding via de servicekosten worden doorberekend.

De afrekening van de servicekosten gebeurt per kalenderjaar, waarbij Mozaïek Wonen wettelijk tot 6 maanden na het einde van het kalenderjaar (dus tot 1 juli) de tijd heeft om een verrekenoverzicht te versturen. In dit verrekenoverzicht worden alle servicekostenposten apart benoemd en uitgelegd. Daarna staat er of u geld terug krijgt of juist moet bijbetalen. Erg kleine bedragen, van 2 euro of kleiner, betalen we niet terug vanwege de administratieve handelingen. Aan de andere kant vorderen we bedragen van 7 euro of lager ook niet terug van huurders.

Het servicekostenpakket mag slechts één keer per jaar worden gewijzigd, en wel op het moment dat de verrekening van het voorgaande kalenderjaar aan de huurder wordt verstrekt. Als u in een op zichzelf staande woning woont, dan kunnen de servicekosten alleen met uw instemming wijzigen.

Wanneer het gaat om het wijzigingen van het leveringen van zaken of diensten die slechts aan een aantal huurders gemeenschappelijk kunnen worden geleverd, kunnen de servicekosten ook worden gewijzigd op basis van een meerderheidsbesluit. In dit geval kan de wijziging worden doorgevoerd als 70% of meer van de huurders instemt met de wijziging. Dit wijziging geldt dan voor alle huurders.

Voor een beleidswijziging met betrekking tot de servicekosten geldt dat de huurdersorganisatie op basis van de Overlegwet (WOHV) een instemmingsrecht heeft.

Waar kunnen we u mee helpen?

Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op onze website? Neem dan contact met ons op via onderstaande button.